Do­stá­vame to, čo sme ochotní to­le­ro­vať. Láska nie je sú­ťaž, ale dar, z kto­rého by sme mali čer­pať. Druhý člo­vek by nás mal mo­ti­vo­vať, byť pre nás opo­rou v ťaž­kých chví­ľach, no aj naj­lep­ším ka­ma­rá­tom, kto­rému mô­žeme za­vo­lať o 3 ráno. Ho­vorí sa, že dnes sú vzťahy po­vr­chné. Možno je tomu tak, no skús sa za­mys­lieť nad tým, aký máš ty vzťah? Je za­lo­žený len na po­vr­ch­nosti, alebo aj na úp­rim­ných ci­toch a vzá­jom­nej opore?

Ak máš vzťah, ktorý je sku­točný, má hĺbku, a chcela by si ho za­žiť aj do bu­dúcna, gra­tu­lu­jem ti, si šťastný člo­vek. Av­šak ak sa len ne­us­tále trá­piť, tvoja láska je po­vr­chná, ver, že ne­ras­tieš ani ako člo­vek.

Ten po­cit, keď náj­deš lásku a pria­teľ­stvo v jed­nej osobe, je úžasný. Dve duše sa ne­stretnú len tak ná­ho­dou a obi­dvaja ste hľa­dali toho dru­hého. Toto je láska, ktorá v sebe skrýva hl­boké city. 

„Ty si od­po­veď na všetky moje mod­litby. Si pies­ňou, snom, po­šep­ka­ním. A ne­viem, ako som mo­hol tak dlho žiť bez teba. Mi­lu­jem ťa, Al­lie, viac ako si kedy do­ká­žeš pred­sta­viť. Vždy som ťa mi­lo­val a vždy bu­dem.” – z filmu Zá­pis­ník jed­nej lásky

zdroj: unsp­lash.com

Je roz­diel me­dzi tým, či sme chcení alebo hod­notní pre toho dru­hého. Ak nás chce len preto, lebo dobre vy­ze­ráme, máme as­poň tro­chu po­dobné zá­ujmy alebo sme len „skráš­le­nie si času“, je čas za­mys­lieť sa nad tým, či chceme žiť v ta­komto vzťahu. Ak sme však pre nie­koho po­trební, je to preto, lebo máme spo­ločné zá­ujmy, ná­zory, radi sa spolu roz­prá­vame a za­ží­vame ne­uve­ri­teľné dob­ro­druž­stvá. To je láska. Úp­rimná, jed­no­du­chá, aj pre nie­kto­rých vlastne kom­pli­ko­vaná.

Nie si jeho tro­fej, ta­kisto ako ani on ňou nie je. 

Si sa­mos­tatná by­tosť, ktorá túži po inej by­tosti, no nie preto, lebo je to len ne­jaká so­cha, ktorú chceš ob­di­vo­vať, ale člo­vek, ktorý má pre teba hod­notu a chceš ho vo svo­jom ži­vote. Chci od ži­vota viac a ne­us­po­koj sa s lás­kou, ktorá je len akási po­vr­chná. Pre­tože skôr či ne­skôr, ne­bu­deš úp­rimne šťastná.

„Láska musí byť vá­šeň, po­sad­nu­tosť, niečo, bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – z filmu Zo­známe sa, Joe Black

Komentáre