Vod­nár je veľmi uni­kátne zna­me­nie zve­ro­kruhu, jeho myš­lienky sú veľmi zau­jí­mavé. Je sčí­taný, mi­luje aké­koľ­vek te­órie. Roz­ho­vory s ním majú vždy hlavu a pätu. Je pravda, že ob­čas stráca tr­pez­li­vosť, najmä s ľuďmi, ktorí ne­op­lý­vajú ta­kým in­te­lek­tu­álom ako on. Člo­vek v zna­mení Vod­nára sa na­ro­dil me­dzi 20. ja­nu­árom a 18. feb­ru­árom.

Vlast­nosti Vod­nára

Vždy roz­mýšľa do­predu. Často sníva a ob­čas sa stane, že sa ne­vie dr­žať pevne nad ze­mou. Mi­luje ne­ko­nečné mož­nosti, ktoré mu ži­vot po­núka. Do­káže pri­jať ko­ho­koľ­vek, pre­tože ne­zvykne len tak sú­diť ľudí na zá­klade iného ná­zoru, ako má on. Je veľmi múdry.

Je tak­mer det­ským sníl­kom, ktorý sa rád vzdiali od sku­toč­ného ži­vota. Ich osob­nosť je ale na dru­hej strane ne­oby­čajná. Ne­radi si púš­ťajú do ži­vota osoby, ktoré by ich mali po­ú­čať a roz­ka­zo­vať im. Ak sa mu jeho práca ne­páči, ne­bojí sa to dať na­javo a vy­brať si takú, ktorá ho bude ba­viť.

Jeho cesta za šťas­tím je le­mo­vaná ra­dos­ťou a bla­že­nos­ťou. Chce k ži­votu pri­stu­po­vať bez kon­flik­tov, stresu či pro­sieb. Pod­po­ruje vy­soké ide­ály a uni­ver­zálnu pravdu. Snaží sa byť ob­jek­tívny a ob­čas býva ob­vi­ňo­vaný najmä kvôli svo­jim veľmi chlad­ným ci­tom.

Vod­nár a kom­pa­ti­bi­lita

Člo­vek v tomto zna­mení je veľmi je­di­neč­nou by­tos­ťou s mi­mo­riad­nou in­te­li­gen­ciou. Naj­lep­šie sa hodí k ta­kému člo­veku, ktorý bude rov­nako múdry ako on. Nemá rád ľudí, ktorí mu vy­kri­kujú jeho ne­us­tále sní­va­nie či hl­bokú lásku. Naj­lep­šie sa k nemu hodí par­tner v zna­mení strelca, pre­tože si uve­do­muje hod­notu snov. Stre­lec mi­luje dob­ro­druž­stvo a pre­mýšľa o bu­dúc­nosti rov­nako ako Vod­nár. Spo­ločne budú žiť ži­vot plný zá­bavy.

Vod­nár a Ba­ran

Do­kážu sa spo­ločne roz­prá­vať o čom­koľ­vek a ne­ko­nečne dlho. Ne­boja sa spo­ločne pre­bdieť noc a spo­ločne sle­do­vať vý­chod slnka. Sú na rov­na­kej du­šev­nej úrovni a obaja majú spo­ločné zá­ujmy. Do­kážu si spo­ločne vy­bu­do­vať pevný zá­klad pria­teľ­stva, ktorý je vo vzťahu veľmi po­trebný.

Vod­nár a Býk

Vzťah me­dzi nimi je veľmi ne­prav­de­po­dobný. Obi­dvaja to­tiž svet vi­dia veľmi od­lišne. Vod­ná­rove vtipné ná­pady môžu bý­kovi pri­pa­dať hlúpe a vod­nár sa môže pri bý­kovi prí­liš nu­diť.

Vod­nár a Blí­ženci

Me­dzi nimi dvoma sa vy­vi­nie skôr pria­teľ­stvo než láska. Obaja mi­lujú vzru­še­nie a zbož­ňujú nové ná­pady. Ich kon­ver­zá­cia nemá konca a majú spo­ločné zá­ujmy, vďaka čomu je ich vzťah váš­nivý.

zdroj: pi­xa­bay.com

Vod­nár a Rak

Aj keď na prvý po­hľad môžu spolu dobre vy­chá­dzať, v sku­toč­nosti im to až tak kla­pať ne­bude. Obi­dvaja po­znajú na­vzá­jom svoje po­treby, no vzťah me­dzi nimi ne­ply­nie pri­ro­dzene. Vod­nár ne­do­káže ra­kovi pre­ja­viť svoje emó­cie a rak je pre Vod­nára prí­liš emo­tívny.

Vod­nár a Lev

Veľmi dobre im to ide spolu v po­steli, pre­tože obaja mi­lujú vzru­še­nie. Ako­náhle je však sex preč, majú toho spo­loč­ného už me­nej. Ak sa však po­kú­sia roz­ví­jať vzťah me­dzi se­bou, budú tvo­riť skvelý pár.

Vod­nár a Panna

Zo za­čiatku si panna myslí, že vod­nár je tak tro­chu blá­zon, no po čase si do­ko­nale sadnú. Vod­nár sa aj na­priek všet­kým svo­jím šia­le­ným ná­pa­dom do­káže po­sta­rať sám o seba a me­dzi tý­mito dvoma zna­me­niami pre­bleskne veľká is­kra. Obaja sú tak tro­chu exo­tickí, čo ich oboch na tom dru­hom ne­smierne pri­ťa­huje.

Vod­nár a Váhy

Títo dvaja majú silné men­tálne spo­je­nie. Obaja si radi nájdu pria­te­ľov na­prí­klad na ho­dine jogy či me­di­tá­cie. Vzťah me­dzi nimi je plný svetla a skve­lej ener­gie. Vy­chá­dzajú to­tiž spolu ne­sku­točne dobre.

Vod­nár a Škor­pión

Škor­pión si všetko be­rie až prí­liš k srdcu a do­káže v ľu­ďoch do­slova čí­tať. Vod­nár sa však do všet­kého prí­liš hr­nie. Škor­pi­ó­novi dá ale po­trebný čas, aby sa k nemu mo­hol vrá­tiť. Ni­kdy ho síce ne­za­hr­nie po­zor­nos­ťou, ktorú žiada, no je mu ne­us­tále verný.

Vod­nár a Stre­lec

Dobre si sadnú, pre­tože obe zna­me­nia sú zve­da­vými pries­kum­níkmi. Ne­budú sa na­vzá­jom ob­me­dzo­vať a spo­ločne budú sku­točne šťastní, ktorí sa ne­boja ob­ja­vo­vať svet a spolu zdie­ľať všetky svoje myš­lienky.

Vod­nár a Ko­zo­ro­žec

Ne­vedú po­dobný ži­votný štýl, takže spolu budú ťažko vy­chá­dzať. Aby tento vzťah fun­go­val, mali by si nájsť spo­ločné zá­ujmy – ako na­prí­klad fi­lo­zo­fia či ume­nie. Po­kiaľ si vy­bu­dujú pria­teľ­stvo na zá­klade spo­loč­ných zá­uj­mov, po­cho­pia je­den dru­hého na­vzá­jom a zis­tia, čo každý z nich po­tre­buje.

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár a Vod­nár

Skvele spolu vy­chá­dzajú, pre­tože obaja majú rov­nako vy­soké ná­roky. Na­vzá­jom si spo­ločne po­má­hajú a psy­chicky sú na rov­na­kej vlne. Obaja mi­lujú ro­man­tiku, takže v ich srd­ciach to zais­krí.

Vod­nár a Ryby

Spolu sa ni­kdy ne­nu­dia. Idú z jed­ného ex­trému do dru­hého, no sna­žia sa nájsť akúsi spo­ločnú rov­no­váhu. Ryby ne­us­tále hľa­dajú lásku, za­tiaľ čo vod­nár sa im vzďa­ľuje, pre­tože po­tre­buje sú­kro­mie. Ryby môžu Vod­nára preto ob­čas po­doz­rie­vať z ne­very, takže im to ne­bude fun­go­vať.

Ako Vod­nára zau­jať

Buď cel­kom oby­čaj­nou že­nou, slo­bod­nou, ot­vo­re­nou či za­sne­nou. Vod­ná­rovi sa páči, ak na neho mys­líš a ro­bíš pre neho na prvý po­hľad možno malé veci. Buď k nemu milá a lás­ky­plná. Ne­za­budni sa ho opý­tať, aký mal deň, ve­nuj mu svoj čas a uisti ho, že čo­skoro stret­neš. Vod­nár jed­no­du­cho túži cí­tiť, že si ce­níš jeho po­zor­nosť a si s ním na­ozaj rada. Ak mu to dáš na­javo prí­liš in­ten­zívne, zľakne sa. Preto ho skús zau­jať jed­no­du­chým spô­so­bom a cel­kom ľahko.

Ako zis­tíš, či ťa Vod­nár má rád

Chce byť s te­bou. Je to také jed­no­du­ché. Vod­nár je síce re­zer­vo­vaný, čo sa týka emó­cií, no dá ti všetko, čo od neho bu­deš chcieť. Ak sa s te­bou ne­us­tále roz­práva a to na­ozaj dlho, mô­žeš si byť istá, že ťa ob­di­vuje. Svoj zá­u­jem ti do­káže pre­ja­viť v cel­kom bež­ných si­tu­áciách.

Aký je Vod­nár vo vzťahu

Má rád in­te­lekt a je to v pod­state to prvé, čo u par­tnera vy­hľa­dáva. Zbož­ňuje dlhé kon­ver­zá­cie a ne­bojí sa roz­prá­vať o bu­dúc­nosti, pre­tože vďaka tomu môže viac sní­vať. Za­mi­lo­vaný Vod­nár po­tre­buje ot­vo­rený vzťah za­lo­žený na úp­rim­nosti a ne­do­káže skrý­vať svoje po­city. Musí vy­jad­riť svoje city par­tne­rovi a ve­die veľmi dy­na­mický ži­vot. Chce, aby jeho láska sní­vala spolu s ním.

Ide­álne rande podľa Vod­nára

Po­tre­buje si od­dých­nuť, no zá­ro­veň sa so­cia­li­zo­vať. Skve­lým ti­pom na rande pre Vod­nára je teda kon­cert, na­vyše zbož­ňuje živú hudbu. Vezmi ho do dže­zo­vého klubu alebo baru, kde hrá jeho ob­ľú­bená ka­pela. Bude sa cí­tiť, akoby bol v nebi a bude ne­smierne šťastný, že tieto krásne mo­menty zdieľa práve s te­bou.

Ako sa vy­spo­riada so zlo­me­ným srd­com

Vod­nár sa ne­do­káže na nie­koho úplne ci­tovo na­via­zať, ce­lým svo­jím srd­com. To zna­mená, že zlo­mené srdce tak tra­gicky ne­pre­žíva, ako možno iné zna­me­nia zve­ro­kruhu. Na dru­hej strane ti však ani hl­boko ub­lí­žiť ne­do­káže. Zo za­čiatku je vo vzťahu ne­istý, no zvy­čajne to trvá iba deň či dva.

zdroj: pi­xa­bay.com

Vod­nár a pria­teľ­stvo

Je skve­lým pria­te­ľom, takže má veľmi veľa ka­ma­rá­tov. Na so­ciál­nej sieti ich je na­ozaj ne­spo­četné množ­stvo. Jeho ka­ma­ráti ho zbož­ňujú, pre­tože má je­di­nečný po­hľad na svet, čo z neho robí ne­sku­točne cool chla­píka. Vždy si všimne, ak nie­kto, koho má rád má prob­lémy a snaží sa mu po­môcť a pod­po­riť ho. No aby ťa vod­nár re­špek­to­val, mu­síš s ním vo všet­kom sú­hla­siť. Ob­di­vuje ľudí, ktorí s ním zdie­ľajú rov­naké myš­lienky.

Čo ho spraví šťast­ným

Veľmi rád uva­žuje o čom­koľ­vek, takže jeho pred­stava prí­jemne strá­ve­ného ve­čera po­zos­táva zo skve­lej hudby a trie­de­nia všet­kých svo­jich myš­lie­nok.

Dobré vlast­nosti Vod­nára

O všet­kých svo­jich tvr­de­niach je ska­lo­pevne pre­sved­čený. Má schop­nosť zme­niť svet svo­jimi cieľmi a vie­rou, pre­tože sa snaží bo­jo­vať do po­sled­ných síl, aby do­sia­hol všetky svoje vy­tú­žené ciele. Je in­te­li­gentný, šia­lený a v srdci je ešte stále dieťa. To z neho robí ne­smierne oča­ru­jú­ceho a mi­lo­va­ného člo­veka.

Zlé vlast­nosti Vod­nára

Je tvrdo­hlavý a keď si niečo zau­mieni, snaží sa to do­siah­nuť, ne­zá­le­žiac na tom, či ub­líži nie­komu zo svo­jich mi­lo­va­ných. Mi­luje, ak mu druhí dá­vajú po­klony či dá­vajú mu celú svoju po­zor­nosť. Ne­do­káže sa vzdať svo­jich vtip­ných na­rá­žok a ne­uve­do­muje si, že by nimi do­ká­zal nie­komu ub­lí­žiť. Príde na to až prí­liš ne­skoro. Ľu­ďom nie­kedy môžu pri­pa­dať jeho na­rážky ne­zmy­selné až uráž­livé.

zdroj: pi­xa­bay.com

Z čoho má naj­väčší strach

Z toho, že jed­ného dňa príde o svo­jich blíz­kych. Ne­znáša čo i len po­mys­le­nie na to, že by mi­lo­va­ných mo­hol ke­dy­koľ­vek stra­tiť, či by ho nie­kto taký mo­hol raz zo svojho ži­vota kom­pletne vy­tes­niť.

Za­mest­na­nie, ktoré sa k nemu naj­viac hodí

Vod­nár sa na­ro­dil preto, aby po­má­hal dru­hým. Mi­luje zá­bavu a je mi­mo­riadne zve­davý. Často sa usi­luje zís­kať po­zí­cie, ktoré vy­tvorí sám pre seba. Ne­znáša fi­remné pro­stre­die a vo svo­jom za­mest­naní po­tre­buje veľkú slo­bodu, aby malo as­poň akú – takú per­spek­tívu. Vod­nár by bol skve­lým vy­ná­lez­com či hu­dob­ní­kom.

Vod­ná­rov hu­mor

Je v skutku zá­bavný a jeho hu­mor ply­nie pri­ro­dzene. Ne­snaží sa za každú cenu za­bá­vať ľudí, no robí to bez toho, aby o tom ve­del. Ob­čas je kvôli tomu zmä­tený a cíti sa trápne.

Ob­ľú­bená voľ­no­ča­sová čin­nosť

Mi­luje pí­sa­nie, sní­va­nie a spá­nok. Je ne­smierne nad­šený, ak hrá na ne­jaký hu­dobný ná­stroj alebo po­čúva hudbu.

zdroj: unsp­lash.com

Čo by si mu mala po­ve­dať, aby si ho mo­ti­vo­vala

Ni­kdy ti ni­kto ne­bude schopný ve­dieť po­ro­zu­mieť. To spô­sobí, že sa bu­deš cí­tiť osa­melo, zmä­tene, ne­po­cho­pený, no vedz, že toto je tvoja dobrá vlast­nosť. Si tam, kde sa ni­kto ni­kdy ne­dos­tane do­ká­žeš ro­biť ne­uve­ri­teľné veci a sní­vať. Si sku­točný gé­nius. Ľu­dia sú te­bou oča­rení, chcú ťa spoz­nať, do­konca aj vtedy, ak ne­do­kážu po­cho­piť. tvoju my­seľ. Vždy budú te­bou fas­ci­no­vaní a oce­nia ťa. Ne­snaž sa iba za­pad­núť. Ty vy­čnie­vaš, pre­tože si je­di­nečný.

Ak by Vod­nár bol:

Far­bou: za­fí­rovo modrá

Gréc­kym Bo­hom: Po­se­i­don – Boh mora

Zá­vis­los­ťou: vi­deo­hry

Al­ko­ho­lic­kým ná­po­jom: Ja­ger­me­is­ter

Dro­gou: ly­soh­lávky

Na stred­nej: lí­der hu­dob­nej ka­pely

Mes­tom: Du­baj, Spo­jené arab­ské emi­ráty

Štu­den­tom Rok­fort­skej stred­nej školy ča­ro­dej­níc­kej: pat­ril by do fa­kulty Bys­tro­hlav

Ne­pre­lo­ži­teľ­ným fran­cúz­skym slo­vom: A l’ou­est – tro­chu divný, iný člo­vek

Boz­kom: mokrý bozk

Tí­ne­džer­ským fil­mom: Den­ník prin­cez­nej

Ob­le­če­ním: fa­rebné šortky

Sláv­nou pa­miat­kou: Šikmá veža v Pise

Roč­ným ob­do­bím: jar

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre