Si jedna z tých, ktorá si myslí, že cvi­če­nie je len pre ľudí s nad­vá­hou? Aj ty si ho­vo­ríš: „Mi­lu­jem svoje telo také, aké je. Ja predsa ne­pot­re­bu­jem chud­núť.“ To je v po­riadku, je skvelé, že sa cí­tiš vo svo­jom tele kom­for­tne. Ale pri­pra­vu­ješ sa o mnoho vý­hod. Ok­rem faktu, že cvi­če­nie po­máha spá­liť ne­jaké tie ka­ló­rie, tak ti dám ďal­ších 10 dô­vo­dov, prečo po­tre­bu­ješ cvi­čiť.

 

1.PO­MÁHA LIE­ČIŤ ZÁ­VIS­LOSTI

Cvi­če­ním mo­zog uvoľ­ňuje látku zvanú do­pa­mín, ktorá spô­so­buje po­te­še­nie. Ľu­dia sa pri­ro­dzene stá­vajú zá­vis­lými na „po­te­šení“, či už sú to drogy, al­ko­hol alebo jedlo. Pra­vi­del­ným cvi­če­ním teda do­siah­neš rov­naký efekt rozp­tý­le­nia a bez ne­žia­dú­cich ne­ga­tív­nych účin­kov.

2. RI­ZIKO, ŽE DO­STA­NEŠ CUK­ROVKU KLESÁ

Už po pr­vom týždni pra­vi­del­ného cvi­če­nia sa ti zvýši cit­li­vosť na in­zu­lín, čo zni­žuje hla­dinu cukru v krvi, čím sa zni­žuje ri­ziko vzniku cuk­rovky. Cvi­če­nie tiež môže zní­žiť ri­ziko vzniku po­rážky, pre­tože dva naj­väč­šie ri­zi­kové fak­tory po­rážky sú práve vy­soký krvný tlak a srd­cové ocho­re­nia.  Od­po­rúča sa as­poň 30 mi­nút cvi­če­nia 5-krát do týždňa.

zdroj: pe­xels.com

3. ZBA­VÍŠ SA TUKU A VY­TVA­RU­JEŠ SI TELO

Ak čo i len me­siac bu­deš pra­vi­delne cvi­čiť, nie­lenže sa bu­deš skvele cí­tiť, ale úby­tok tuku za­čne byť vi­di­teľný. Tým zís­kaš sexi krivky a pevné telo.

4. ZNÍ­ŽIŠ RI­ZIKO RA­KO­VINY

Jedna štú­dia uká­zala, že ženy, ktoré sa pra­vi­delne hýbu majú o 55 % niž­šiu prav­de­po­dob­nosť, že zo­mrú na ra­ko­vinu pr­s­níka ako tie, čo ne­cvi­čia vô­bec. Ženy, ktoré cvi­čia spo­ra­dicky majú o 33 % niž­šie ri­ziko vzniku tohto ocho­re­nia.  Ok­rem toho má bla­ho­dárne účinky na imu­nitný sys­tém, zlep­šuje hor­mo­nálny pro­fil a tiež kar­di­ovas­ku­lárny sys­tém a ok­rem toho na­štar­tuje spo­ma­lený me­ta­bo­liz­mus.

5. NE­BU­DEŠ MAŤ VRÁSKY NA ČELE

Podľa od­bor­ní­kov je naj­lep­ším eli­xí­rom mla­dosti práve po­hyb. Cvi­če­nie síce ne­za­staví pro­ces star­nu­tia úplne, ale ur­čite jeho rých­losť vý­razne ob­me­dzí. Po­hyb to­tiž do­dáva or­ga­nizmu mla­distvú ener­giu, a na­opak pa­si­vi­tou ju telo stráca.

zdroj: pe­xels.com

6. BU­DEŠ LEP­ŠIE SPAŤ

Cvi­če­nie je lie­kom na prob­lémy so spán­kom. Dl­ho­dobé pra­vi­delné cvi­če­nie zvy­šuje množ­stvo času, ktorý strá­viš v naj­hl­b­šej fáze spánku. Po cvi­čení sa to­tiž vnú­torná te­lesná tep­lota vra­cia do nor­málu a sig­na­li­zuje mozgu mozgu, že je čas na spa­nie. Ale po­zor, ne­choď spať hneď po cvi­čení. Lebo sa môže sať, en­dor­fíny ťa tak na­bu­dia, že bu­deš mať prob­lém za­spať.

7. ZLEPŠÍ SA TI NÁ­LADA

Mala si deň plný stresu? Za­cvič si! Cvi­če­nie to­tiž zvy­šuje se­ro­to­nín, na­zý­vaný aj hor­món šťas­tia, ktorý re­du­kuje stres. Stačí 30 mi­nú­tová pre­chádzka. Ok­rem lep­šej ná­lady bu­deš se­ba­ve­do­mej­šia a hrdá sama na seba.

8. BU­DEŠ SI LEP­ŠIE PA­MÄ­TAŤ

Stáva sa ti, že za­bú­daš, kde po­lo­žíš kľúče? Zvyk­neš za­bud­núť meno, hneď po zo­zná­mení s no­vými ľuďmi? Cvi­če­nie po­silní nie­len svaly, ale aj pa­mäť. Ok­rem toho, že pre­kr­vuje mo­zog, in­ten­zívny tré­ning môže zlep­šiť dl­ho­dobú aj krát­ko­dobú pa­mäť.

zdroj: pe­xels.com

9. ZVÝŠI SA TI SE­XU­ÁLNY APE­TÍT

Pra­vi­delné cvi­če­nie zvy­šuje li­bido. Li­bido je sú­hrn is­tých fak­to­rov a tie ovplyv­ňujú se­xu­álnu túžbu. Ak je dl­ho­dobo zní­žené, aj chuť na se­xu­álnu ak­ti­vitu klesá.  Krátke in­ten­zívne cvi­če­nie u mu­žov zvy­šuje tes­tos­te­rón, čo sti­mu­luje se­xu­álny ape­tít, ale po­zor, všet­kého veľa škodí! Prí­liš veľa cvi­če­nia môže viesť k zní­že­niu li­bida.

10. ZMIER­ŇUJE ÚZ­KOSŤ

Úz­kosť je re­ak­cia na stres. Vzniká pri ohro­zení, ne­is­tote, ne­ús­peš­nosti a kon­flik­toch. Fy­zická ak­ti­vita sti­mu­luje hor­móny stresu a po pol ho­dinke behu sa bu­deš cí­tiť lep­šie ako po ho­rú­com kú­peli.

TIP: skús si denne do­priať as­poň 30 mi­nút po­hybu, či už pre­chádzka, si­lový tré­ning, ta­nec alebo beh. Jed­no­du­cho, rob čo máš rada, rob to pra­vi­delne a s úsme­vom. Po­zi­tívne účinky cvi­če­nia na seba ne­dajú dlho ča­kať.

Komentáre