,,Si krásna!“ Toto je veta, po kto­rej väč­šina z nás očer­ve­nie. Po celý náš ži­vot, sme ve­dení k tomu, že toto je je­den z naj­väč­ších kom­pli­men­tov. Pre­tože ži­jeme vo svete, v kto­rom sa kráse pri­dáva naj­väč­šia po­zor­nosť.

Nie som cy­nická no viem, že keď mi po­vieš: ,,Si krásna,“ ne­sna­žíš sa ma zba­viť ľud­skej po­kožky a po­zrieť sa do môjho vnútra. Viem, že sa ne­sna­žíš zni­žo­vať to, kto som, keď sa po­ze­ráš na moje telo rad­šej, ako na moju dušu. Ja viem, že tieto slová sú mys­lené ako kom­pli­ment. Majú ma po­z­dvi­hnúť vyš­šie a chvá­liť ma.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­mô­žem si po­môcť, ale di­vím sa, prečo je krása stále tým cie­ľom, za kto­rým sa každý tak veľmi po­náhľa. Ne­mô­žem si po­môcť, ale stále sa di­vím, prečo chcú byť všetci inými ako v  sku­toč­nosti sú.

Možno nech­cem byť krásna. Možno chcem to, že keď sa na mňa po­zrieš, uvi­díš naj­skôr moju silu, hma­ta­teľnú, silnú. Možno na­miesto toho, aby si ma opi­so­val ako ob­jekt túžby chcem, aby si vi­del moju my­seľ, moje myš­lienky, môj spô­sob mys­le­nia, kto­rým po­sú­vam hra­nice omnoho ďa­lej, ako len za krivky môjho tela.

zdroj: unsp­lash.com

Možno nech­cem byť za­ra­dená v ne­ja­kej ka­te­gó­rií. V ka­te­gó­rií, ktorá bude ur­čo­vať, ako by som mala vy­ze­rať, ako by som sa mala sprá­vať a ako by som mala mys­lieť. Možno nech­cem oča­ká­va­nia, ktoré pri­chá­dzajú s týmto pred­po­kla­dom toho, kto som – že bu­dem is­tým spô­so­bom stre­do­bo­dom po­zor­nosti ne­ja­kých mu­žov, alebo pod­po­ro­vať ur­čitý sú­bor hod­nôt.

Možno nech­cem byť ozna­čená. Ob­me­dzená tým, čo mô­žeš vi­dieť bez toho, aby si si vzal čas na pre­čí­ta­nie môjho prí­behu a aby si zis­til, čo leží pod ním.

Možno na­miesto toho byť krásna, bu­dem rad­šej smelá. Rad­šej bu­dem sta­točná. Rad­šej bu­dem lás­kavá alebo ne­bo­jácna alebo in­te­li­gentná alebo váš­nivá. 

zdroj: unsp­lash.com

Možno bu­dem rad­šej žena, ktorá ne­bude za­dr­žaná za to, čo vi­díš, pre­tože bu­dem oveľa viac. Žena, ktorá je na­pl­nená vrstvami a emó­ciami a hod­no­tami a spô­sobmi mys­le­nia, ktoré ne­budú ča­kať na pre­skú­ma­nie.

Možno chcem, aby si ma vi­del ta­kým spô­so­bom, akým ja vi­dím seba samú. Ako člo­veka, ktorý roz­mýšľa, ktorý cíti, ktorý mi­luje, ktorý sa smeje, ktorý je ďa­leko viac ako len tvár a telo, ale bi­júce srdce a živá duša.

Možno chcem byť sila, prí­tom­nosť. Možno chcem byť by­tos­ťou ktorú bu­deš chcieť skôr spoz­nať ako dr­žať. Skú­mať skôr ako de­fi­no­vať. Ot­vá­rať skôr ako za­tvá­rať.

Komentáre