Mali sme byť spolu, viem to. Viem, že nám to do­konca bolo sú­dené. A my sme sa drzo to­muto osudu vzop­reli. Niečo nás stále spá­jalo, ale my sme od seba na­priek tomu stále od­chá­dzali.

A tak sme to jed­ného dňa ukon­čili už de­fi­ni­tívne.

Je to zvláštne, ale mám po­cit, že mi spa­dol ka­meň zo srdca. Akoby niečo, čo ma stále trá­pilo a kvôli čomu som sa cí­tila is­tým spô­so­bom ne­šťastná, zrazu od­išlo a ja som bola voľná. Is­tým, veľmi zvlášt­nym spô­so­bom, šťastná. Je to presne ten po­cit, keď uro­bíte niečo, čoho sa bo­jíte a čo stále od­kla­dáte, ale na­ko­niec, keď to spra­víte, zis­títe, že to bolo správne. A je vám lep­šie. Bo­lelo to už dosť dní, bol čas ne­chať ťa ísť. Chví­ľami bola bo­lesť veľmi in­ten­zívna, ale viac bo­lel čas s te­bou, ako čas bez teba. Viac bolí, keď vo vás druhý člo­vek spô­so­buje zmä­tok. A vy ste zrazu ne­istí. Ne­šťastní. Zlo­mení. Utrá­pení.

zdroj: unsp­lash.com
Bol naj­vyšší čas pre­ne­chať ti zvy­šok mo­jej bo­lesti a voľná od­ísť.

Viem, že uro­bíš svoj ži­vot šťast­nejší a rov­nako aj ja ten svoj. Viem, že si obaja náj­deme rov­no­cen­ných par­tne­rov, pri kto­rých ne­bu­deme cí­tiť bo­lesť. Pri kto­rých bude láska da­rom a nie tres­tom. Pri kto­rých bu­deme cí­tiť, že naše prob­lémy ne­exis­tujú, pre­tože keď sme s nimi, máme po­cit, že sa už nič zlé ne­môže stať. Ktorí nás budú mi­lo­vať be­z­hra­nične.

Za­slú­žime si to.

zdroj: unsp­lash.com

A možno sa jed­ného dňa stret­neme a ne­bu­deme utrá­pení. Vtedy bu­deme ve­dieť, že to roz­hod­nu­tie bolo správne. Že už to ne­bolí. Že sme boli sil­nejší ako osud, ktorý nás chcel vi­dieť bo­ľa­vých a ra­ne­ných.

Pra­jem si, aby sme sa jed­ného dňa ve­deli po­zrieť na­vzá­jom do očí a cí­tili len po­koj, ra­dosť a šťas­tie. Aby všetko to zlé zmizlo. Viem, že sme na dob­rej ceste. Možno sa ešte pár dní bu­deme str­há­vať zo sna, kri­čať, pla­kať a pro­siť, ale to prejde. Všetko zlé prejde. A zo­stane už len ne­ko­nečný po­cit úľavy. Tie tŕne za­pic­hnuté v srdci sa stra­tia. Navždy.

Viem, že sme spra­vili dobre. Viem, že všetko už bude len dobré.

Komentáre