V snahe ušet­riť ne­jaké tie pe­niaze (obá­vam sa, že vo väč­šine prí­pa­doch ich šet­ríme len na iné han­dričky) každá z nás pod­ľahne jem­nému čaru a zla­to­ko­pec­kému syn­drómu mať han­dry tak­mer za­darmo aj keď za vlastné.

Vtedy sa uchy­ľu­jeme k rie­še­niam typu Alie­x­press, kde zá­bava len za­čína.

Po­znáš to, náj­deš veľmi es­te­tickú ve­cičku za pár drob­ných a už kli­káš. Žiaľ, tá vy­ni­ka­júca cena, má väč­ši­nou (rov­nako ako všetky prí­liš dobré veci v ži­vote, ktoré sú tak­mer za­darmo) drobné vady. Nie­kedy drobné, nie­kedy troška väč­šie…

Chceš pár prak­tic­kých prí­kla­dov? No dobre poďme na to 😀

Tak na­prí­klad ob­jed­náš si su­per du­per sexy hot plá­vočky, ktoré na slečne na fotke vy­ze­rajú priam fan­tas­ticky. Sa­moz­rejme, ako do­spelá a zrelá uve­do­melá žena, ktorá sa už pár­krát vi­dela  žiaľ v zrkadle vieš, že tvoje pro­por­cie a pro­por­cie tety na ob­rázku sú dve, ale že dia­met­rálne od­lišné veci…Bo­hu­žiaľ, v tomto ná­kup­nom pro­cese ani ako zrelá žena ne­máš na­vrch...

Zdroj: Pin­te­rest

Žiaľ, po na­te­še­nom roz­ba­ľo­vaní s dáv­kou na­pä­tia, keď to tak sú­kaš si­lou vôle na seba zis­ťu­ješ zau­jí­mavý fakt, ktorí ne­uni­kol len Čí­ňan­com, ale aj tebe…Plá­vočky sú na­vr­hnutú troška proti fy­zi­kál­nym zá­ko­nom, pre­tože to úzke, čo má slečna s osím pá­som na ob­rázku pod pr­siami, by si mala ne­ja­kým spô­so­bom do­stať cez za­dok a to už je teda chal­lenge! Za­čneš zuby a ťa­háš!  A pri­sa­háš, že na­bu­dúce ne­bu­deš la­ko­mec! Alebo bu­deš mi­ni­málne roz­mýš­ľať, lebo to pri ná­ku­poch treba :-D.

Sa­moz­rejme, skvos­tov ta­ké­hoto typu náj­dete ove­e­eľa viac…V snahe ušet­riť už mnohé slečny zis­tili, že S-ko s Číny a S-ko na Slo­ven­sku, to je roz­diel nie­koľ­kých cen­ti­met­rov, ktoré žiaľ ne­mô­žete od­ig­no­ro­vať…

Prob­lémy sa však ne­tý­kajú len go­lie­rov, ktoré ne­prep­cháte cez hlavu, či ru­ka­víc, ktorá vám kon­čia v polke prs­tov, top zá­bavu tvo­ria aj to­pá­nočky…

foto: FB Knoc­koff­Night­ma­res

foto: FB Knoc­koff­Night­ma­res

foto: FB Knoc­koff­Night­ma­res

foto: bo­red­panda.com

foto: FB Knoc­kOff­Night­ma­res

Mala som jedny veľmi skvostné čiž­mičky na vy­so­kom opätku a uro­bila som jednu kľú­čovú chybu – ni­kdy ne­tes­tujte to­pánky na dl­hej trase bez au­to­mo­bilu! Môže sa vám stať, že opä­tok bude lie­tať sprava do­ľava a vy pôj­dete prudko šar­man­tne (štýl zná­sil­nená srnka) po ce­lom meste. „Šar­mantná dáma“ skončí v pria­te­ľo­vých bo­tas­kách s prudko sexy vo­jen­skými po­nož­kami (áno, mys­lím tie ze­lené, čo má tvoj otec z vojny) čo v kom­bi­ná­cií s tými ša­tič­kami ná­uš­ni­cami a make-upom pô­sobí pri všet­kej snahe tvá­riť sa, že to tak malo byť dosť biedne 😀

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre