S prí­cho­dom zimy často pri­chá­dza aj ob­do­bie dep­re­sie. Aj keď to nieje správny vý­raz, skôr úz­kosť, smú­tok, nos­tal­gia. Leto, teplo a slnko je preč a na ľud­ský or­ga­niz­mus je táto zmena veľká zá­ťaž.

Ja však zimné ve­čery mi­lu­jem. Áno, pre­ko­nala som malú búrku ci­tov a ná­lad na za­čiatku tohto po­chmúr­neho ob­do­bia, ale te­raz si zimu uží­vam.

Blíži sa ko­niec roka. Via­noce sú za dve­rami. Nád­hera. Ob­do­bie ako stvo­rené na plá­no­va­nie. Teplý čaj, pa­puče, tep­láky a my­seľ, ktorú ne­cháte uná­šať..pexels-photo-242129foto: pe­xels.com

Ne­ča­kajte na Nový rok a vy­chý­rené no­vo­ročné pred­sav­za­tia. Za­čnite te­raz. A na Nový rok už bu­dete mať kus cesty za se­bou. Zmeňte to, čo vám ne­robí ra­dosť. Alebo ak máte pri­veľa času, pri­dajte si do har­mo­no­gramu niečo, čo vás in­špi­ruje, mo­ti­vuje, na­kopne, niečo pri čom si od­dých­nete alebo niečo pri čom sa bu­dete vzde­lá­vať.

Je predsa toľko mož­ností ako vy­užiť toto zimné ob­do­bie. Za­čnite špor­to­vať, oprášte ľa­dové kor­čule, vy­berte lyže či sno­wbo­ard. Veď po­hyb je ten naj­lepší liek pre dušu. Záj­dite si do kina, či do di­vadla na ne­jakú su­per pre­mi­éru. Záj­dite si s ka­ma­rátmi na via­nočné trhy a kúpte si ho­rúci punč. Za­vo­lajte zná­mym, kto­rých ste dlho ne­vi­deli. Alebo len tak vy­ložte nohy a pre­mýš­ľajte, po čom ste vždy tú­žili a ni­kdy ste to ne­u­sku­toč­nili.. A keď nato prí­dete, urobte to. Urobte všetko preto, aby ste sa cí­tili dobre a šťastne. O tom predsa ži­vot je. Aby sme boli šťastní 🙂

Komentáre