1:47…

Viem, ne­mô­žeš spať. Stalo sa niečo, čo ti spať jed­no­du­cho ne­do­volí.

Ke­dysi tu bol nie­kto, pre koho by si dal aj to po­sledné na svete. Bol to člo­vek, s kto­rým si mal v pláne za­žiť toho ešte veľmi veľa.

tumblr.com

tum­blr.com

Bo­hu­žiaľ osud to chcel inak. Táto osoba opus­tila tvoj ži­vot a ty si sa s tým mu­sel jed­no­du­cho zmie­riť. Od­chod tejto osoby spre­vá­dzal plač, smú­tok, žiaľ a ty si na lásku za­nev­rel.

Pre­stal si sa toľko smiať, roz­prá­vať, uzav­rel si sa do seba a stala sa z teba ,,skala´´. Po­ma­ličky si za­bu­dol, aké to je mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný.

Svet pre­stal byť pekné miesto plné lásky a tú­žob spoz­ná­vať ho, no stal sa sve­tom še­dým, kto­rým si sa na­učil pre­bí­jať.

No jed­ného dňa ti do ži­vota prišla osoba, vďaka kto­rej si sa znovu za­čal usmie­vať, ktorá ti do­vo­lila rásť. Bola to osoba ktorá ti pri­po­me­nula, aké to je žiť a nie len pre­ží­vať. Znova si za­čal po­ci­ťo­vať hre­ji­vosť pri sr­diečku a nič ti už ne­chý­balo.

No po­tom si si spo­me­nul na to, ako si sa trá­pil a zľa­kol si sa, lebo už nech­ceš za­ží­vať tie mu­čivé dni, ho­diny a mi­núty, kto­rými si si mu­sel prejsť a ktoré ťa tak veľmi po­zna­čili.

To ťa pri­nú­tilo, aby si si dr­žal ur­čitý od­stup aj keď si ve­del, že by to s tou oso­bou mohlo skon­čiť dobre. Strach ťa pre­na­sle­do­val na kaž­dom rohu.

Ty si jed­no­du­cho už nech­cel ub­li­žo­vať sebe a ani ni­komu inému. Nech­cel si, aby sa po­ka­zilo aj to krásne, čo me­dzi vami bolo.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Bál si sa pri­znať si, že máš strach mi­lo­vať. Bál si sa o tom po­roz­prá­vať.

Tak za­čala po­ma­ličky od­chá­dzať z tvojho ži­vota aj táto osoba, pre­tože si jej ne­do­vo­lil po­znať ťa do hĺbky. Ne­do­ká­zal si pri­znať strach z lásky a straty.

Ak máš pri sebe svojho an­jela, ne­do­voľ mu od­ísť. Chyť ho za ruku a pevne mu ju drž. Po­roz­prá­vajte sa, zdô­ver sa svojmu an­je­lovi a hlavne sa pre­staň báť lásky, lebo láska ti nemá ub­li­žo­vať. Láska ti má spô­so­bo­vať ra­dosť. Do­voľ sám sebe mi­lo­vať a byť mi­lo­va­ným.

Komentáre