„Ve­do­mie, že jed­ného dňa zo­mriem, sa stalo naj­dô­le­ži­tej­ším ná­stro­jom, ktorý mi po­má­hal ro­biť ťažké ži­votné roz­hod­nu­tia. Pre­tože skoro všetko – všetky oča­ká­va­nia dru­hých, všetka pý­cha, vše­tok ten strach z tráp­nosti alebo ne­ús­pe­chu – sa tvá­rou v tvár smrti stra­tia a zo­stane len to, čo je sku­točne dô­le­žité. Ve­do­mie, že zo­mriem, je naj­lepší spô­sob, ktorý po­znám, ako ne­spad­núť do pasce pre­sved­če­nia, že máš čo stra­tiť. Už te­raz si nahý. Nie je preto dô­vod nejsť za svo­jím srd­com.“ – Steve Jobs

 

A presne toto drahá moja to, čo ti chcem dnes po­ve­dať. Pri­ho­vá­ram sa ti pr­vý­krát, ale dú­fam, že nie na­po­sledy. Po­znám to. Aj ja mám chvíle, kedy  si vážne ne­ve­rím. Mám strach, zlý po­cit a zne­mož­ňu­jem sa ešte viac. Ale vieš na čo som prišla? Prišla som na to, že každá jedna žena by si mala ve­riť nech ide o čo­koľ­vek. Hneď ti uká­žem prečo.

  • je v po­riadku, ak si niečo po­ka­zila, pre­tože aj tá naj­väč­šia chyba sa dá na­pra­viť
  • je v po­riadku, že už nie je pri tebe, pre­tože ak je ten správny vráti sa, tí správni sa vždy vrá­tia
  • je v po­riadku, že máš strach, ne­boj sa ten máme všetci
  • ne­boj sa byť úp­rimná, milá a lás­kavá, pre­tože práve ta­kýchto ľudí te­raz naj­viac po­tre­bu­jeme
  • ne­boj sa byť  sama se­bou
  • ne­boj sa ľú­biť, smiať a roz­dá­vať ob­ja­tia

zdroj: unp­lash.com unp­lash.com

Ne­boj sa byť. Cí­tiť. Dý­chať a uží­vať si ži­vot.

Ja som tu a ve­rím v teba. Ve­rím že si úžasná, krásna a úp­rimná.

A ve­rím že ni­kdy ne­preh­ráš.

Komentáre