Ne­pred­stie­raj, že ne­tú­žiš po tom, aby som ťa po­boz­kala. Vieš, tak po­riadne. Na ústa. S ja­zy­kom a so všet­kým os­tat­ným, čo k tomu patrí.

Po­znám ťa, a teda dobre viem, že sa ideš zbláz­niť, keď ti hry­ziem do dol­nej pery a ru­kou sa ti pre­hŕňam vo vla­soch. Keď ťa škrab­kám na chrbte a ty cí­tiš môj ho­rúci dych na svo­jom krku. Viem, že sa v tebe pre­bú­dza zviera, keď stlá­čaš moje stehno a pri­tom sa sna­žíš ub­rá­niť boz­kom sme­ru­jú­cim k tvo­jej hrudi.

photo: favim.com

photo: fa­vim.com

Tak teda ne­chá­pem na čo ča­káš. Prečo sa na mňa len tak po­ze­ráš tými svo­jimi očami a pri­tom sa nežne usmie­vaš. Možno sa chceš hrať, že si nie­kto iný. Že si lepší ako os­tatní. A že ti nejde len o to. Ale o mňa. O lásku. O po­cit, ktorý za­ži­ješ len raz za ži­vot… A pri­tom ne­vieš, že ja nech­cem lep­šieho od os­tat­ných. Mi­ni­málne na­te­raz nie. Tak buď im na chvíľu trošku po­dob­ným. Dnes buď tým zlým chlap­com, po kto­rom as­poň  za­túži každá žena…

A ukáž mi, že po mne tú­žiš. Daj mi po­cí­tiť ako veľmi ma chceš. A že sa tra­sieš kvôli tomu, aby si sa ma mo­hol dot­knúť. Hlad­kať. Aby si ma mo­hol mať. Proste sa mi ne­boj uká­zať, čo robí s chla­pom túžba. Pevne ma chyť a ne­daj mi veľa pries­toru na vy­mýš­ľa­nie. Jed­no­du­cho mi daj po­cí­tiť, že si muž.

Len sa so mnou neh­raj. Veď vieš, že táto hra nemá ví­ťaza. Hoc mne ne­vadí pre­hrať. Hlavne, keď si ce­nou úte­chy práve ty. Ale píš si, že mi z teba ne­stačí len ne­jaký kú­sok. Veď ma po­znáš. Vieš, že mu­sím mať proste všetko, a keď to mať ne­mô­žem, tak po­tom nech­cem nič. Takže ťa chcem ce­lého. Od hlavy až po päty. Dnes pat­ríš jed­no­du­cho mne. Veď som tu iba ja a si tu iba ty… Tak vieš čo to zna­mená?

photo: weheartit.com

photo: we­he­ar­tit.com

No tak vní­maj ako sa chve­jem, keď po­lo­žíš ruky na moje boky. Tak roz­umej sig­ná­lom. Všet­kým tým, ktoré vy­siela moje telo. To telo, ktoré tak túži po tom tvo­jom. To telo, ktoré pre­stáva aj dý­chať, keď je s te­bou. Za­budni na svet, za­budni na to, čo sa vô­kol deje. Ve­nuj sa len mne. Veď pat­rím len tebe. Tak to vy­uži. Vy­uži tú sla­bosť, ktorú pre teba mám. Vy­uži tú sla­bosť, ktorú ako žena v sebe skrý­vam.

Tak po­chop už ko­nečne na čo mys­lím. Po­chop, že ťa chcem. Tu a te­raz.

Komentáre