Slušný pekne vy­ze­ra­júci muž k tomu všet­kému aj pravý gen­tle­man. Do­ko­nalá tvá­rička, krásne oči, jemné str­nisko. Zdravo vy­pra­co­vané telo, silné ruky, vy­soká po­stava. Husté, hnedé vlasy, biele zuby. Takto ne­jako si práve te­raz pred­sta­vu­ješ jeho vzhľad.

Dobré ro­dinné vzťahy. Ma­mič­kin sy­ná­čik, ale zá­ro­veň rád po­máha svojmu ot­covi pri rú­baní dreva. Bá­ječné sú­ro­de­necké vzťahy, proste celá ro­dina ho zbož­ňuje. Vždy rád po­môže a ne­oča­káva za to nič. Keď ho po­tre­bujú je vždy tam. Takto by mali vy­ze­rať jeho vlast­nosti a vzťahy s oko­lím?

pe­xels.com

Mi­luje zvie­ratá, deti, filmy, se­riály. Rád si vy­behne na dobrý obed či ve­čeru, ale v ku­chyni sa ob­ra­cia ako ešte ni­kto. Špa­niel­sko, Čína, Ta­lian­sko, po­vedz si a máš to na stole. Ve­černú ro­man­tiku pri svieč­kach s dob­rým ví­nom ti do­praje aj každý deň, stačí po­ve­dať. Ráno vstáva a chystá ti ra­ňajky do po­stele. K tomu vý­borná káva, mal by byť čaš­ní­kom. Zo­bú­dza ťa slad­kým boz­kom, je azda her­com? Do­ko­nalé telo ako od ma­tella. Je to ten mo­del z ča­sáku alebo z tej fas­hion pre­hliadky, ktorú som si včera po­zrela?

Pár mo­ti­vač­ných slov na zvlád­nu­tie ťaž­kého dňa a môže sa vy­ra­ziť do práce. Malá pusa na čelo, veď som predsa jeho krá­ľovná. Za dve­rami bytu sme dvaja mi­lenci, ka­ma­ráti, sú­ro­denci, snú­benci a čo­skoro aj man­že­lia. Keď nás po­hltí ranný ruch sme pri­pra­vení sa ne­vzdať a zvlád­nuť to. Na ve­rej­nosti pô­so­bíme cel­kom nor­málne, ako dvaja za­ľú­bení, ale stále nor­málni ľu­dia.

unsp­lash.com

Ko­šeľa, kra­vata…káva, kan­ce­lá­ria. Pís­meno K ne­bolo ešte ni­kdy kraj­šie. Jeho práca je cel­kom ná­ročná. Áno se­dieť na tom sexy za­dočku 8 ho­dín je cel­kom drina. 😀 Pra­cuje pre šéfa ob­rov­skej firmy, kto­rého žena je slušná pa­nička. Stre­tá­vam ju vždy raz do me­siaca na veľ­kom fi­rem­nom ve­čierku, kde ma môj muž stále s ra­dos­ťou po­zýva. Už od rána sa ne­môže doč­kať ako sa na­vle­čiem do sexy šiat, ktoré mi kú­pil. Teší sa ako znova za­žia­rim, ako taký malý po­klad, jeho po­klad. Ne­sna­žím sa ne­jak ex­tra zau­jať po­zor­nosť ni­koho z prí­tom­ných, na to tam sú predsa iné. Som ako taký malý prí­ve­sok, ktorý sa obš­mieta okolo svojho sexy chlapa. Ten si ma jemne pri­tiahne k sebe aby všetci ve­deli, že pat­ríme k sebe a ja pat­rím iba jemu.

unsp­lash.com

Aj po ťaž­kom dni mi je stále schopný spl­niť moje tajné túžby. Po­čas cesty do­mov som tro­chu vy­hladla, ale to ne­vadí. Môj muž snov mi na­pustí vaňu a po­dáva mi víno. Me­dzi tým pri­pra­vuje fan­tas­tické ta­lian­ské ces­to­viny, ktoré tak veľmi mi­lu­jem. Jeho mi­lu­jem aj tak naj­viac.

Obi­dvaja za­sad­neme k stolu a vy­chut­ná­vame si tie fan­tas­tické dob­roty, ktoré v py­žame chu­tia tak bá­ječne. Roz­prá­vame sa o svo­jich den­ných prí­ho­dách, ná­ho­dách, po­stre­hoch, úspe­choch ale aj skla­ma­niach. Na chvíľu sa odo­be­rieme po­zrieť  si novú časť se­riálu a tro­chu sa spo­ločne za­sme­jeme. Ma­sáž je ne­vy­hnut­nou sú­čas­ťou tejto ru­tiny.

unsp­lash.com

Po­steľ je už pri­pra­vená a my tiež. No ale po­maly, po­maly. Pre­čí­tame si naše ob­ľú­bené knihy. Ja sa vy­ží­vam v láske a vzťa­hoch, môj mi­lo­vaný, ktorý leží vedľa mňa si zas rád pre­číta niečo o eko­no­mike a ban­kov­níc­tve. Krásne sa na­vzá­jom do­pĺňame.

Ne­boj sa sní­vať a hľa­dať. Sní­vaj o svo­jom do­ko­na­lom mu­žovi, o po­zor­nom mu­žovi. O naj­lep­šom ot­covi va­šich detí, o mu­žovi, ktorý ti ukáže čo je to pravá láska. Ne­boj sa a hľa­dať. Ur­čite sa nájde as­poň je­den, ak nie dvaja.

Komentáre