Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Po­kiaľ ne­bý­vaš sama, tak sa za­mkni v izbe, skon­tro­luj, že si v tej miest­nosti na­ozaj sama, za­páľ si sviečku, aby vzniklo šero. Tie pekné tangá si daj dole a ľahni si nahá do po­stele, roz­pus­tili si vlasy, lebo tak to mám rád a za­čni sa sú­stre­diť na dnešný prí­beh. Dnes bu­dem pí­sať na­ozaj rýchlo, pre­tože Petra už čaká nahá vedľa mňa. Po­zo­ruje ako ťu­kám do klá­ves­nice a na­rastá jej se­ba­ve­do­mie, lebo ko­nečne sa doč­kala toho, že o nej na­pí­šem člá­nok, že si o nej pre­číta pár ti­síc žien, ktoré chcú byť na jej mieste.

Čierny top od Hil­fi­gera ne­chala po­lo­žený vedľa po­stele, vôňu jej na­kré­mo­va­nej po­kožky bu­dem cí­tiť v pe­ri­nách ešte dlho. Se­dím úplne nahý s po­lo­že­ným mac­bo­okom na no­hách a ča­kám, či Petra na­be­rie od­vahu, rád by som do­stal fajku po­čas toho ako pí­šem, ur­čite by to bolo zau­jí­ma­vej­šie. Skús sa do mňa ne­za­mi­lo­vať, skús si to len bez­hlavo užiť, stať sa mo­jou sub­kou a ráno sa pre­bú­dzať s mo­jim me­nom na pe­rách, s ve­tou, že to chceš znovu.

Od­kla­dám no­te­book na nočný sto­lík a dr­žím ťa za nohy, jemne pri­ťa­hu­jem tvoju panvu k sebe, za­tiaľ čo si na­sli­ním pery. Ne­doč­kavý ja­zyk to má na­mie­rené presne me­dzi stehná. Ja skrátka mi­lu­jem orálny sex, mi­lu­jem tu chuť pussy, to chve­nie, ktoré ma len utvr­dzuje v tom, že to ro­bím dobre, že ne­pot­re­bu­ješ dnes môj pe­nis na to, aby si za­žila kurva dobrý or­gaz­mus.

View this post on Ins­ta­gram

Mon­day Mood. @an­ge­li­cab­lick

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Ne­mô­žem za­sta­viť moju ná­pa­di­tosť, preto vy­ťa­hu­jem z noč­ného sto­líka vib­rá­tor, se­dím v tu­rec­kom sede, tvoju panvu mám vy­lo­ženú na no­hách, za­tiaľ čo tvoje nohy mi obo­pí­najú chr­bát. Dá­vam ti vib­rač­ného ka­ma­ráta do rúk a pro­sím ťa, aby si ho po­riadne na­sli­nila. Uží­vam si ten po­hľad na to, ako si ho dá­vaš až do hrdla.

Ho­rú­cimi dla­ňami ti ma­sí­ru­jem pr­sia a ča­kám, keby bu­deš ko­nečne pri­pra­vená. Vkla­dám ti tú hračku dnu až na do­raz a za­pí­nam vib­rá­ciu na strednú úro­veň. Jed­nou ru­kou dr­žím vib­rá­tor, aby ne­vy­kĺzol, dru­hou ti na­dvi­hu­jem panvu a dá­vam si ju bliž­šie k ústam. Za­čí­nam hru ja­zy­kom v kom­bi­ná­cii s vib­rač­ným ka­ma­rá­tom a uží­vam si ten po­cit, keď sa ti nohy trasú do jeho rytmu.

Dnes to chcem pre­žiť tro­chu le­žérne, chcem len se­dieť, cí­tiť vo vzdu­chu tvoj or­gaz­mus, chcem cí­tiť tvoju ho­rúcu po­kožku na mo­jom ja­zyku, chcem po tvo­jom or­gazme ten vib­rá­tor vy­su­núť a vlo­žiť ti ho znovu do úst a na konci ve­čera po­čuť, že Adam to robí naj­lep­šie, že tak mokrá si ni­kdy ne­bola.

Takže, ak si po pre­čí­taní tohto článku vzala do rúk vib­rá­tor a pred­sta­vila si ma, po­tom sme na dob­rej ceste k tomu, aby sa to nie­kedy re­álne stalo. Po­kiaľ máš te­raz ob­do­bie, že smú­tiš nad svo­jim ex, skús nájsť od­re­a­go­va­nie na mo­jom ins­ta­grame. Po­kojne mi na­píš do DM ke­dy­koľ­vek ve­čer a ak zrovna ne­bu­dem mať plné ruky práce, ur­čite ťa rád uvi­dím.

Nech sa ti o mne dnes sníva.

A.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre