Ho­le­nie nôh a in­tím­nych par­tii je v lete viac než časté. Ak ti už došli nervy, pe­niaze či chuť sia­hať po ži­letke, toto sú skvelé tipy, vďaka kto­rým bu­deš mať hladkú po­kožku a úsmev na tvári.

Naj­lac­nej­šia forma

Po­kiaľ nie si na ži­letky, ani na de­pi­lá­cie vos­kom, od­po­rú­čame prí­rodné „ho­le­nie“. Nie­len, že je to jedna z naj­lac­nej­ších fo­riem ako od­strá­niť chĺpky, ale aj jedna z naj­me­nej bo­les­ti­vých. Na prvý re­cept bu­deš po­tre­bo­vať len cuk­rovú vatu.

Ne­cháš ju ohriať v mik­ro­vlnke alebo nad pa­rou a na­ne­sieš na po­kožku. Kú­sok tex­tí­lie pri­lo­žíš na telo a strh­neš tak, ako sa to robí pri de­pi­lač­ných pá­si­koch. Druhý spô­sob zba­ve­nia chĺp­kov je po­mo­cou pemzy. Najprv po­kožku dobre na­vlhči, mô­žeš ju na­trieť aj spr­cho­vým gé­lom. Po­tom na­moč pemzu do vody a po tele pre­chá­dzaj jem­nými krú­ži­vými po­hybmi.

zdroj: unsp­lash.com

 

Eko­lo­gická forma

Zá­leží ti na ži­vot­nom pro­stredí? V tom prí­pade máme zo­pár ti­pov, ktoré mô­žeš vy­užiť pri ná­kupe pro­duk­tov na ho­le­nie. Na­je­ko­lo­gic­kej­šia forma je tá naj­dl­h­šie udr­ža­teľná. Ak si bola na­učená na jed­no­rá­zové ži­letky, skús ich te­raz vy­me­niť za dám­ske elek­trické ho­liace stroj­čeky, de­pi­lá­tory či epi­lá­tory.

Firma Per­serve do­konca po­núka ho­liaci stroj­ček, kto­rého ru­ko­väť je vy­ro­bená zo 100 % re­cyk­lo­va­teľ­ného plastu (kon­krétne z tég­li­kov od jo­gur­tov). Na po­kožku mô­žeš ap­li­ko­vať tuhé mydlo ur­čené na ho­le­nie, na­prí­klad od značky Friendly Soap. Prí­rodnú penu na ho­le­nie od­po­rú­čame od zna­čiek La­veru alebo No­bi­lis Ti­lia. Po oho­lení na po­kožku mô­žeš zasa na­niesť prí­rodný bal­zam od značky Na­via alebo ju len po­kvap­kaj mand­ľo­vým či ko­ko­so­vým ole­jom.

Na­je­fek­tív­nej­šia forma

Ak už máš plné zuby ho­le­nia nie­koľ­ko­krát za týž­deň, skon­cuj s tým na­trvalo. Exis­tuje to­tiž nie­koľko efek­tív­nych epi­lá­cii, me­dzi ktoré pat­ria na­prí­klad foto epi­lá­cia, che­mická epi­lá­cia, elek­tro­epi­lá­cia, tech­no­ló­gia IPL alebo na­jú­čin­nej­šia epi­lá­cia po­mo­cou ale­xan­dri­to­vého la­séra.

Pre úplné od­strá­ne­nie ne­žia­dú­ceho ochl­pe­nia je vhodné cyk­lus pro­ce­dúr opa­ko­vať. Be­hom jed­ného zá­kroku je zni­če­ných 80 % chĺp­kov v štá­diu rastu. Treba však rá­tať s tým, že za hore spo­me­nuté epi­lá­cie si bu­deš mu­sieť aj tro­chu viac pri­pla­tiť.

Komentáre