Ešte si ne­za­há­jila chud­nu­tie do pla­viek? Práve te­raz je naj­vyšší čas za­čať! Vy­brali sme pre teba skvelé sku­pi­nové cvi­če­nia, na kto­rých sa za­ru­čene ne­bu­deš nu­diť. Do leta zís­kaš nie­len štíhlu po­stavu s pek­nými kriv­kami, ale aj zdravé se­ba­ve­do­mie a se­xap­peal. 

Pi­la­tes

Po­pu­la­ritu ce­lého sveta si pi­la­tes zís­kal vďaka hol­ly­wo­od­skym hviez­dam a ich od­po­rú­ča­niam. Ide o ak­ti­vitu, ktorá vy­ža­duje sú­stre­de­nie na správne dý­cha­nie a tech­niku vy­ko­ná­va­nia po­hy­bov. Cvi­če­nie je za­me­rané na vy­rov­ná­va­nie sva­lo­vej ne­rov­no­váhy me­dzi pre­ťa­že­nými či ochab­nu­tými sva­lo­vými sku­pi­nami.

Na ho­dine pi­la­tesu pre­vá­dzaš na­ťa­ho­va­cie a po­sil­ňo­va­cie cviky, ktoré vy­ko­ná­vaš v stoji, v ľahu a v sede na pod­ložke. Toto cvi­če­nie je vhodné pre ľudí, ktorí si chcú uvoľ­niť telo, na­rov­nať chr­bát a vy­bu­do­vať ná­vyky pre správne dr­ža­nie tela.

Miesto: Ri­ver­park Dance School

Cena za ho­dinu: 6 eur

PI­LA­TES I Ri­ver­park Dance School

Pi­la­tes je do­ko­nalá sú­hra tela a mysle – spô­sob, ako sa udr­žia­vať v dob­rej fy­zic­kej kon­dí­cií a cí­tiť sa vý­borne po psy­chic­kej stránke ⛲ Pod­sta­tou cvi­če­nia je šesť zá­klad­ných prin­cí­pov: dý­cha­nie, kon­cen­trá­cia, kon­trola, cen­trum, pres­nosť a ply­nu­losť. Ide o ak­ti­vitu, ktorá vy­ža­duje sú­stre­de­nie sa na správne dý­cha­nie a tech­niku vy­ko­ná­va­nia po­hy­bov.Re­zer­vujte si ho­dinu ešte dnes ➡ https://bit.ly/2WGIh2j 🕤 Uto­rok a štvr­tok I 7:15 a 9:00🕤 Pia­tok I 17:10🕤 So­bota I 9:30(Cena ho­diny: 6€) Par­ko­va­nie v Ri­ver­parku 2 ho­diny zdarma 🚗V po­nuke aj zdravé špe­cia­lity v na­šom Fresh bare 🍌🥪🍓🥗🍐

Ge­pos­tet von Ri­ver­park Dance School am Mitt­woch, 3. Ap­ril 2019

Port­DeB­ras

Port­DeB­ras je tré­ning spá­ja­júci po­sil­ňo­va­nie a stre­čing v lad­nom a ply­nu­lom po­hybe v sprie­vode prí­jem­nej hudby. Ho­dina pri­náša nie­len po­sil­ne­nie ce­lého tela, ale aj psy­chickú re­la­xá­ciu a pri­pra­vuje telo na kaž­do­denný ži­vot s vy­uži­tím vý­hod ta­nečne za­lo­že­ného tré­ningu.

Cvi­če­nie je ur­čené pre všet­kých, ktorí radi ob­ja­vujú nové formy po­hy­bo­vých cvi­čení, ob­ľu­bujú ta­nec a zá­ro­veň chcú efek­tívne a rov­no­merne roz­ví­jať svoju te­lesnú a du­ševnú har­mó­niu.

Miesto: Ri­ver­park Dance School

Cena za ho­dinu: 6 eur

Funkčný tré­ning

Be­ne­fity, ktoré po­núka funkčný tré­ning sú zlep­še­nie fy­zic­kej kon­dí­cie, for­mo­va­nie po­stavy a dobrý po­cit z po­hybu. Funkčný tré­ning tak­tiež zlep­šuje kva­litu tvojho ži­vota, zväč­šuje ob­jem sva­lo­vej hmoty a zni­žuje hmot­nosť.

Toto sku­pi­nové cvi­če­nie je vhodné pre všet­kých, ktorí chcú na­čer­pať ener­giu, od­bú­rať nad­by­točné ka­ló­rie a po­sil­niť sva­lové par­tie. Ide­álny tré­ning, vďaka kto­rému zís­kaš krásnu po­stavu do pla­viek.

Miesto: Ri­ver­park Dance School

Cena za ho­dinu: 6 eur

La­tino Fit Dance

La­tino Fit Dance je spo­je­nie tanca a cvi­če­nia. Ho­dina plná ener­gie, skve­lej hudby a dob­rej ná­lady, kde sa kom­bi­nuje dy­na­mická la­tin­sko-ame­rická hudba a exo­tické la­tin­sko-ame­rické tance spolu s ae­rób­nymi po­hybmi.

Cvi­če­nie je vhodné pre všet­kých zá­bavy chti­vých, ktorí radi spoja prí­jemné s uži­toč­ným. Na tré­ningu za­ži­ješ pravú la­tin­sko­ame­rickú at­mo­sféru, ktorá stojí za to.

Miesto: Ri­ver­park Dance School

Cena za ho­dinu: 6 eur

Nebaví ťa fitko? Toto sú najlepšie skupinové cvičenia pre ženy v Bratislave

Pole dance

Pole dance je úžasná vý­zva pre všetky ženy, ktoré tú­žia pre­ko­nať samú seba. S kaž­dým tré­nin­gom bu­deš se­ba­ve­do­mej­šia, sil­nej­šia a pruž­nej­šia. Na ho­dine za­pá­jaš všetky sva­lové par­tie, zís­ka­vaš kon­dí­ciu a for­mu­ješ po­stavu.

Na pole dance je úžasne to, že nie je ob­me­dzené ve­kom, vá­hou ani kon­dí­ciou. Všetky cviky sa učia po­stupne. Na zá­klade na­do­bud­nu­tých fy­zic­kých zruč­ností sa na­učíš aj cho­re­o­gra­fiu na tyči.

Miesto: Blon­dette dance stu­dio

Cena za ho­dinu: 8 eur

View this post on Ins­ta­gram

Po­zor po­zor! Ne­ne­chaj si ujst je­di­necny works­hop Pole time with Miska s uzas­nou @mi­cha­ela_lip­tai­ova1 😍❤️💪 Ho­dina a pol ma­ka­nia na tyci len za 10e uz tuto ne­delu o 13,30h! Tam ne­mo­zes chy­bat! Na­ucis sa uzasne pre­chody a kom­bi­na­cie😍 Este je par vol­nych miest, tak si rychlo uchmatni to svoje ☝️❤️ . . . #po­le­dance #blon­det­te­dan­ces­tu­dio #ru­zi­nov #bra­ti­slava #slo­va­kia­girl #slo­va­kia #slo­vak­girl #fit­ness #fit #fit­ness­girl #chud­nu­tie #sila #cvi­cime #sta­y­ac­tive #sta­y­fit #be­fit #strong #po­le­dan­cer #po­le­love #ac­tive #wor­kout #combo #class #fit­ku­jem_skcz #hybsa

A post sha­red by Blon­dette Dance Stu­dio (@blon­dette_dance_stu­dio) on

Twerk

Twerk má pô­vod v Af­rike, kde bol sú­čas­ťou ri­tu­ál­nych tan­cov. Ide o sú­hrn po­hy­bov za­me­ra­ných na roz­hý­ba­nie panvy a za­dku, čo pô­sobí veľmi pú­tavo a žen­sky. Ok­rem toho, že sa na­učíš ovlá­dať svaly na vlast­nom tele, o kto­rých si ani ne­tu­šila, že exis­tujú, vy­for­mu­ješ si krásny za­dok, stehná, bruško a tak­tiež na­do­bud­neš se­ba­ve­do­mie.

Twerk nie je ob­me­dzu­júci na váhu ani vek. Každá žena je krásna, keď vie, ako sa pre­dať. Cvi­če­nie je vhodne pre kaž­dého, kto nemá zá­važ­nej­šie zdra­votné prob­lémy po­hy­bo­vého apa­rátu.

Miesto: Blon­dette dance stu­dio

Cena za ho­dinu: 6 eur

Komentáre