Všetko bolo zo za­čiatku veľmi ná­ročné. Veď to sám vieš. Bolo to všetko tak zlo­žité a ťažké,že som ťa čím ďa­lej tým viac mi­lo­vala. Sta­čil je­den úsmev a ne­ve­dela som v akom som svete. A te­raz, keď sme spolu ti chcem niečo po­ve­dať.

Pa­mä­tám si našu prvú pusu, na moje prvé depky kvôli tomu, že sme sa po­há­dali, ale to už je dávno preč. Chcem byť s te­bou navždy. Nie len na pár me­sia­cov, ro­kov, ale na­ozaj navždy. Chcem za­žiť s te­bou moje prvé naj­väč­šie úspe­chy, vi­dieť naše deti ako sa spo­ločne hrajú, chcem si ťa vziať za muža. Prečo?

Pre­tože v tebe vi­dím to čo v ni­kom inom ne­vi­dím. Zá­leží mi na nás dvoch lebo to je je­diné čo ma mo­men­tálne zau­jíma. Po­znáš ma zo všet­kých naj­lep­šie a presne preto som šťastná. Vždy ma ro­zo­sme­ješ a spra­víš mi dobrú ná­ladu. Ne­viem ako si to do­ká­zal, no oča­ril si ma. Si tu vždy keď ťa po­tre­bu­jem. V dob­rom aj v zlom. Či mám zlú ná­ladu alebo dobrú. Mi­lu­jem tvoju úp­rim­nosť, smiech, vtipy a blbé po­známky, ktoré máš ku všet­kému. Mi­lu­jem teba, pre­tože si skvelý a keď ho­vo­rím SKVELÝ tak na­ozaj skvelý!

Nie obaja máme vždy dobré ná­lady. Veď predsa do kaž­dého vzťahu pat­ria aj hádky a zlé dni. Po­vedz, ktoré vzťahy pre­žijú bez jed­nej hádky? Ja si mys­lím, že asi žiadne. A preto, všetko zlé je na niečo dobré. Tvoje kom­pli­menty mi vždy roz­žia­ria oči, pre­tože sú tak krásne, úp­rimné a po­ve­dané od srdca. Mi­lu­jem každý je­den deň, ho­dinu, mi­nútu či se­kundu, ktorú s te­bou strá­vim. Ne­do­ká­žem slo­vami vy­jad­riť ako veľmi som šťastná, že v mo­jom ži­vote je nie­kto tak skvelý ako ty!

MI­LU­JEM ŤA! NAVŽDY!❤

Komentáre