Každá z nás si pred­sta­vuje, že chud­nu­tie je drina, že si mu­sím za­pla­tiť tré­nera za nie­koľko sto eur me­sačne a po­sledné jedlo je o 17:00 ve­čer a to sú su­cháre.

Ja som schudla za po­sledné tri me­siace 8 kíl a po­viem ti, že nič lep­šie som pre svoje zdra­vie a hlavne šťas­tie uro­biť ne­mohla. Te­raz ne­mám prob­lém pre­be­hnúť cez dám­sku šatňu po­kojne aj po­lo­nahá, lebo moja po­stava vy­zerá su­per. Každé ráno pred zrkad­lom si pre­ze­rám bruško a ďa­ku­jem, že sa mi to po­da­rilo.

😍💪🏻 Tan & Abs

A post sha­red by Fit­ness & He­alth (@fit­ness­girls­mo­ti­va­tion) on

Moje chud­nu­tie som plá­no­vala asi od pu­berty. Sťa­ho­vala som si fotky krás­nych mo­de­liek na pláži a le­pila si to v izbe na stenu ako mi­to­vá­ciu. Te­raz mám 23 ro­kov a sen sa mi spl­nil.

A ta­jom­stvo je presne v tom, že mu­síš ro­biť po­hyb s ra­dos­ťou. Pa­paj kľudne čo sa ti za­chce, ale keď špor­tu­ješ, ne­začni sa hneď po pr­vej mi­núte de­mo­ti­vo­vať, že to ne­z­vlád­neš. Vy­hraď si na to čas, ni­kam sa ne­po­náh­ľaj a sú­streď sa.

Od­po­rú­čam ti pár špor­to­vých ak­ti­vít ktoré som ab­sol­vo­vala ja.

Za­čni plá­vať. Te­raz si ur­čite ho­vo­ríš, že plá­vať ne­vieš, lebo máš strach po­to­piť hlavu. Zo za­čiatku ti bude sta­čiť aj pre­chádzka vo vode. Za­plať si vstup v ho­cik­to­rej pla­várni, ktorú máš najb­liž­šie. Vo vode si prejdi mi­ni­málne 30 ba­zé­nov tam a späť a ho­tovo. Ak plá­vať vieš, za­plá­vaj si in­ter­valy na 1500 met­rov a uvi­díš, že doma to bu­deš cí­tiť na ce­lom tele.

Pri­hlás sa na Aqu­abike. Ja osobne cho­dím na Aqu­abike do Pe­zinka v Hip­cen­tre. Celé zvi­če­nie trvá cca 50 mi­nút a pre­bieha for­mou rôz­nych cvi­kov na bi­cykli, ktorý je po­no­rený vo vode. Cena jed­nej ho­diny je 5.50 eur. Je tam často len žen­ská spo­loč­nosť, kde cvičí okolo 7 ľudí. Cvi­če­nie je za­me­rané na in­ten­zívne cviky, ktoré sa zvyknú opa­ko­vať, takže sa rýchlo a ľahko za­čle­níš do ko­lek­tívu.

Be­ha­nie. Ja osobne beh ne­zná­šam, ale zvykla som si. Sa­moz­rejme ne­be­hám 30 ki­lo­met­rov denne, ale v po­hode stačí aj 5. Keď prí­dem z práce, vy­beh­nem si na ho­dinku po­be­hať. Naj­lep­šie do toho za­po­jiť aj ka­mošku alebo par­tnera. Cho­die­vam be­há­vať tiež v Pe­zinku. Máme tu krásne miesta na Kejde, kde idem ob­čas vy­pľuť dušu od únavy. Miesto sa dá nájsť ľahko, ne­musí to byť nič ná­ročné. V Bra­ti­slave si choď ur­čite za­be­hať k Du­naju. Je tam krásne a behá tam veľa pek­ných a sval­na­tých mu­žov.

Sau­no­va­nie. Ab­sol­vu­jem saunu raz do týždňa. Väč­ši­nou je to fín­ska sauna a pre­bieha to na­sle­dovne. Vo fín­skej saune býva okolo 85 stup­ňov a ne­mala by si tam byť dl­h­šie ako 15 mi­nút. Po pät­nás­tich mi­nú­tach na­sle­duje oc­hla­dzo­va­nie v stu­de­nom ba­zéne alebo v spr­che po dobu 2 až 5 mi­núť. Celú túto pro­ce­dúru je dobré zo­pa­ko­vať 2-3 krát.

Je na tebe či pôj­deš mo­jou ces­tou a do­ká­žeš si, že sna­hou sa všetko dá. Mňa moje roz­hod­nu­tie cvi­čiť na­učilo veľa. Som spo­kojná s tým, ako vy­ze­rám. Zlep­šil sa mi se­xu­álny ži­vot, viac flir­tu­jem a cí­tim sa krásne a se­ba­ve­domo. Plá­va­nie mi zo­stalo do­te­raz. Cho­dím plá­vať každý deň a cí­tim sa vždy skvelo.

Komentáre