Každý deň sa na­há­ňame za nie­čím ne­do­sia­hnu­teľ­ným, nie­čím, čo na­zý­vame ži­vot. Chceme mať všetko čo ži­vot po­núka, chceme to mať rýchlo a hneď v pr­vých se­kun­dách, čo po­tom naše srdce za­túži. Od­mie­tame po­čkať, od­mie­tame spo­ma­liť.

Na­há­ňame sa za prá­cou, ro­di­nou, lás­kou a pre­dov­šet­kým úspe­chom. Chceme žiť naše do­ko­nalé ži­voty na do­ko­na­lých mies­tach s do­ko­na­lými ľuďmi a ne­uve­do­mu­jeme si, že tie krásne, vý­ni­močné a ne­za­bud­nu­teľné chvíle nám pre­te­kajú po­me­dzi prsty, že sa­motný ži­vot nám pre­teká po­me­dzi prsty. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: https://unsp­lash.com/

Čo sa stane, keď do­siah­neme to za čím sme každé ráno ute­kali? Čo sa stane, ak do­siah­neme náš úspech, prácu, vzde­la­nie a vzťahy, ktoré sme si vy­sní­vali? Čo po­tom?

Pri kaž­do­den­nom na­há­ňaní do­ko­na­losti sme za­budli spo­ma­liť, ne­mys­líte? Nezdá sa Vám, že po­sled­ných pár ro­kov na­šich ži­vo­tov os­talo pre­már­ne­ných, že v tej rých­losti utieklo len tak?

Spo­maľme, alebo ešte lep­šie za­stavme sa! Po­zrime sa okolo seba, možno práve te­raz máme mož­nosť za­žiť je­den z tých ne­za­bud­nu­teľ­ných mo­men­tov, tých o kto­rých je ži­vot. Možno, že práve v tej chvíli si uve­do­míme, že ne­pot­re­bu­jeme viac ako 24 ho­dín denne, že každý je­den deň je po­sta­ču­júci na to aby sme ho pre­žili na­plno. Pre­tože, ak z da­nej chvíle ne­vy­ťa­žíme všetko čo nám po­núka, máme vô­bec ne­jaký dô­vod za­ží­vať ju? 

Ne­chajme sa str­hnúť prú­dom na­šich myš­lie­nok, ča­rom mo­mentu, pre­tože to ne­bude tr­vať večne. Možno to ne­bude ten na­jú­žas­nejší čas na­šich ži­vo­tov, možno práve mnohí z Vás za­ží­vajú naj­väč­šiu krízu svojho ži­vota, možno zvá­dzate tú naj­sil­nej­šiu búrku vo svo­jom vnútri, ale ne­chajte ju ply­núť. Ne­chajte nech si prejde svoju cestu, nech si vy­tvorí jazvy, po­maly a jasne, pre­tože aj tie zlé chvíle sú tu na to aby nás na­učili správne žiť, aby sme sa na­učili vá­žiť si čas a tie naj­lep­šie mo­menty, aké si mô­žeme že­lať.

Ne­chajme ďalší rok byť na­ším ro­kom. Spo­maľme, vy­chut­ná­vajme si dané oka­mihy, ktoré máme, vy­chut­ná­vajme si ži­vot, po­maly a pl­nými dúš­kami.

Komentáre