Ma­tika a fy­zika boli pre mňa v škole noč­nou mo­rou, no pri­jí­mam veci, ktoré ne­mô­žem zme­niť. Ostať zá­ro­veň po­zi­tív­nou je pre mňa do­po­siaľ naj­väč­šou vý­zvou v škole ži­vota. Ak v tejto skúške ob­sto­jíš aj ty, čaká ťa krásny a zmys­lu­plný ži­vot.

Pred­stav si jed­no­du­chú si­tu­áciu – ráno ti ne­zvoní bu­dík, ledva sa po­zdra­víš so svo­jou zub­nou kef­kou a po­tom spla­šene be­háš po byte a zhá­ňaš as­poň je­den kus čis­tého ob­le­če­nia. Keď sa ti to po­darí zis­tíš, že si zmeš­kala au­to­bus a ranná po­rada so šé­fom sa zrejme bude mu­sieť za­obísť bez tvo­jej prí­tom­nosti. Ako sa v tej chvíli za­cho­váš? Bu­deš na­dá­vať z pl­ných pľúc a pre­klí­nať ten starý bu­dík, ktorý si už mala dávno vy­ho­diť alebo si sad­neš a z chuti sa za­čneš smiať na tom, že si si ob­liekla na­opak tričko a tvoje vlasy vy­ze­rajú ako po vý­bu­chu?

pi­xa­bay.com

Je to iba na tebe a ty to veľmi dobre vieš. Ne­zá­leží preto na tom, čo sa ti v ži­vote stane, ale na tom, aký po­stoj k da­nej si­tu­ácii zauj­meš. To, či sa bu­deš hne­vať, na­dá­vať, smiať sa či pla­kať je len a len tvoje roz­hod­nu­tie, ni­koho iného. Ni­kto ti ne­môže po­ka­ziť ná­ladu či zo­brať ener­giu – bez tvojho ve­do­mia.

Väč­šina ľudí si po­jem pri­ja­tie spája s ne­ga­tív­nymi aso­ciá­ciami, no opak je prav­dou.  To, že prij­meš uda­losti, ktoré ne­mô­žeš zme­niť, ťa oslo­bodí. Pri­ja­tie ne­zna­mená, že sa sta­neš voči uda­los­tiam či ľu­ďom, kto­rých stret­neš ľa­hos­taj­ným, osta­neš po­zi­tív­nym a o to predsa ide.

pi­xa­bay.com

Skús sa nad tým za­mys­lieť – denne stráca množ­stvo ľudí ener­giu roz­ču­ľo­va­ním sa v do­prav­ných záp­chach, na­dá­vajú na po­ča­sie či su­se­dov a v pod­state na všetko, čo im „padne do rany.“ Dra­ho­cennú ži­votnú ener­giu strá­cajú na nie­čom, čo ne­môžu zme­niť a na čo ne­majú žiadny vplyv. Keď niečo prij­meš, ne­zna­mená to preto, že s tým sú­hla­síš, zna­mená to, že ak­cep­tu­ješ re­a­litu takú, aká je. Vy­skú­šaj to, uľaví sa ti.

https://pi­xa­bay.com

Bu­deš s tým bo­jo­vať dosť dlhú dobu, no po ur­či­tom čase sa au­to­ma­ticky na­učíš pri­jí­mať všetko tak, ako ti to sám ži­vot pri­ne­sie. No v pr­vom rade mu­síš pri­jať seba, bez toho to ne­pôjde.

Komentáre