Možno bu­dem znieť se­becky, ale po­znám svoje kva­lity. Ne­mu­sím mať na to ani po­stavu mo­delky, pr­sia ako Pa­mela An­der­son a na konte xy chla­pov v po­steli. Vieš, ne­mys­lím po­vr­chne. Po­znám svoje vnú­torné kva­lity a te­raz už viem, že nie som iba jed­nou z mno­hých. Som je­di­nečná! A ty si ňou tiež.

Ot­vo­rene ho­vo­rím, nie vždy som si ve­rila. A rov­nako tak pri­zná­vam, že nie vždy sa mi dá ve­riť vo svoje sku­točné kva­lity. Každý má svoje lep­šie i hor­šie dni, a keď sa do­sta­via tie hor­šie, úloha ve­riť si býva dosť ná­ročná. Byť však do­sta­točne silná na to pre­ko­nať tento stav úz­kosti a dep­re­sií je mo­jou vnú­tor­nou kva­li­tou. A ru­čím za to, že ak to do­ká­žem ja, do­ká­žeš to aj TY!

zdroj: unsp­lash.com

Ako som už vra­vela, ne­mám po­stavu mo­delky, nie som najk­raj­šia z triedy a ni­kdy sa za mnou ne­otá­čali všetci cha­lani. Prečo by mi to však ne­malo byť jedno, keď viem, že ne­mám v hlave… ehm… na­srané?

Mám svoje sny, pred­stavy, túžby, ktoré chcem na­pĺňať. Ne­mie­nim to však ro­biť štý­lom, že kaš­lem na školu a ledva pre­chá­dzam. Mám svoje hobby, ktoré chcem jed­ného dňa pre­ta­viť do nie­čoho sku­toč­ného. Do sku­toč­nej práce. Pre­tože bri­gáda či ro­bota po stred­nej za pá­som pre mňa nie je štýl ži­vota.

Ži­jeme v slo­bod­nej, de­mok­ra­tic­kej kra­jine, ale čím som star­šia, tým viac ma sk­ľu­čuje po­cit, že je ne­mo­derné vy­jad­ro­vať svoj ná­zor. Lep­šie je predsa ísť s da­vom. Člo­vek sa stáva sú­de­ným za to, že je iný. Ja sa však za svoje ná­zory, za môj cha­rak­ter, za mňa ako takú, ne­han­bím. Už viac nie.

Od­haľ aj ty svoje kva­lity. Buď sama se­bou. Mi­luj sa. So skve­lou po­sta­vou či bez nej. Bo­juj za seba, za svoje túžby a pred­stavy o tvo­jej bu­dúc­nosti. Rob to, čo máš naj­rad­šej a neh­ľaď na otázky, prečo to ro­bíš. Sú to to­tiž len otázky od ľudí, kto­rých myš­lienky o bu­dúc­nosti sú po­vr­chné, bez akej­koľ­vek fan­tá­zie a vášne. Títo ľu­dia ne­majú chuť bo­jo­vať. A nie sú toho ani schopní.

zdroj: unsp­lash.com

Ja však ve­rím, že ty a ja sme iné. Že chá­peme veľ­kosť tohto sveta a nás sa­mot­ných do­sta­točne dobre na to, aby sme do­ká­zali veľké veci. Aby sme do­ká­zali žiť naše ži­voty podľa drob­nej roz­právky, ktorú sme si vy­sní­vali. Ne­mu­síme sa ani po­znať na to, aby sme to do­ká­zali. Stačí len, aby si sa vy­čle­nila z davu a pri­po­jila sa k nám.

K ľu­ďom, ktorí spoz­nali svoje vnú­torné kva­lity a od­čle­nili sa z radu po­vr­ch­ných ľudí bez sku­toč­ných snov, pred­stáv a tú­žob.

Komentáre