Si krásna taká, aká si. Si žena, ktorá ma svoj ži­vot ešte len pred se­bou. 

Buď so se­bou spo­kojná. Lebo ak bu­deš ty spo­kojná, tvoj ži­vot bude ur­čite o niečo krajší. Na­ozaj.

Ur­čite si ne­za­slú­žiš, aby si sa trá­pila. Si taká skvelá, akú ťa majú aj os­tatní ľu­dia na­ozaj radi. Ur­čite ich nie je v tvo­jom okolí málo. Ve­rím tomu, že ty máš ten najk­rajší úsmev pod sln­kom, ktorý do­káže roz­jas­niť všetky tmavé a smutné dni mno­hých ľudí.

Pro­sím, ver tomu aj ty.

Možno to nie je v ži­vote dva­krát prí­jemné a ru­žové, ale ta­kým si to mô­žeš po­stupne pris­pô­so­bo­vať. Me­niť si to tak, ako to bu­deš cí­tiť správne. Tvoje srdce ťa jed­no­značne po­ve­die tou správ­nou ces­tou, po kto­rej by si mala krá­čať.

Po­čú­vaj na­hlas svoju ob­ľú­benú hudbu. Spie­vaj si v parku, aj keby ťa mali po­čú­vať len oko­lité stromy. Alebo po­kojne aj krič, keď bu­deš stáť nie­kde v strede lúky upro­stred lesa. Sprí­jem­ňuj si svoj ži­vot no­vou kni­hou, zmrz­li­nou, vý­le­tom alebo čím­koľ­vek iným, čo máš rada a po­teší ťa.

Ty ur­čite vieš, čo práve teba robí šťast­nou a spo­koj­nou že­nou. Choď si za svo­jim snom, ktorý ur­čite má pre tvoju exis­ten­ciu zmy­sel na tomto svete. Ob­ja­vuj nové miesta a veci, z kto­rých bu­deš mať krajší po­cit na duši. 

Ver v to, že keď ty sa bu­deš cí­tiť krásna, bu­deš svoj ži­vot vní­mať inak. Bu­deš pre­mýš­ľať nad no­vými okol­nos­ťami, ktoré ti za­ru­čene pri­nesú niečo pekné do ži­vota. Len mu­síš ne­chať tieto myš­lienky v tvo­jej hlave voľne lie­tať. Aby si sa cí­tila prí­jemne. A ono to už pôjde aj samé.

A som pre­sved­čená tomu, že bu­deš ro­biť len to, čo ťa baví a vy­tvára ti to úsmev na tvári. Bu­deš šťastná a tvoje myš­lienky budú o to viac a viac fa­reb­nej­šie.

Lebo ak máš úp­rimný úsmev na tvári a po­koj v duši, všetko sa dá zvlád­nuť. Ne­za­budni.

Komentáre