Som pre teba až moc oby­čajná. Úplne všedné dievča, ktoré ví­daš každý deň. Také, na ktoré za­bud­neš hneď, ako sa s ním roz­lú­čiš.

No TO dievča, sa na teba každý deň po­zerá očami pl­nými po­cho­pe­nia, úsmevu a lásky, ktorú ty však nez­ba­dáš. Sprá­vaš sa ku mne, akoby som pre teba ne­mala žiadnu cenu. Je to pravda, že pre teba zna­me­nám tak málo? Vlastne, sám si mi na to už od­po­ve­dal. Vo­lala som ťa po­roz­prá­vať sa, vi­dela som, že ťa niečo oči­vidne trápi, no na to som do­stala od­po­veď, že ka­moši sú ti pred­nejší. Do­slovne.


zdroj: pe­xels.com

V po­riadku, ne­mu­síme pre člo­veka, ktorý pre nás niečo zna­mená, zna­me­nať predsa to isté, čo on pre nás. No na člo­veka, ktorý sa vám zve­ro­val so svo­jim trá­pe­ním a od­ha­ľo­val vám svoje vnútro, s túž­bou po po­cho­pení a opore, som dú­fala v niečo viac. Ale aj to je v po­riadku. Ľu­dia od­chá­dzajú, po­sú­vajú sa. Nie­ktorí vpred, nie­ktorí zo­stanú stáť na mieste a iní za­čnú cú­vať. Ne­mô­žeme však ovplyv­ňo­vať ich slo­bodnú vôľu či ich roz­hod­nu­tia, nie sú naše. Aj keď ne­pos­lúchli naše rady. My pri nich mô­žeme len stáť, vy­po­čuť ich, po­ra­diť a znovu po­môcť. Ne­môžme na seba pre­vziať ich prob­lémy. Mô­žeme im však s nimi po­môcť. A presne to, som sa sna­žila spra­viť i ja. No tiež sa nedá po­môcť tomu, kto o po­moc ne­stojí.

Ne­že­lám si, aby si ma vy­me­nil za svo­jich ka­mo­šov ani nič po­dobné. To nie. Ja som predsa rada, že tu máš ta­kýchto ľudí. Pra­jem si však ob­ja­tie. Jedno, je­diné, as­poň na krátku chvíľku. Také, ktoré by ne­bolo vy­ko­nané zo zvyku. Že­lám si také, pri kto­rom bu­dem cí­tiť, že je len pre mňa. Tú­žim po tom, aby si si ma vá­žil. Chcela by som ve­dieť, aké to je.

zdroj: pe­xels.com

No ne­bu­dem ťa predsa o to pro­siť. City ni­komu ne­vnú­time. Ak ty ne­vieš oce­niť to, čo ti dá­vam, spraví to predsa raz nie­kto iný. Ve­rím v to. Tieto veci nás po­sú­vajú vpred. Vďaka nim, si vieme viac vá­žiť to, čo do­stá­vame od iných. Na­učí nás to te­šiť sa z ma­lič­kostí. Byť skrom­nými a ne­oča­ká­vať veľa.

Komentáre