Je veľmi ob­di­vu­hodné koľko sme ochotné obe­to­vať pre lásku…

Do­ká­žeme sa vzdať svo­jich snov a zme­niť ich na sny toho dru­hého. A prečo? Pre­tože sa nám zdá správne mať spo­ločné plány.

Je to správne, ale keď to ide spon­tánne. Vzdá­vaš sa všet­kých svo­jich plá­nov do bu­dúc­nosti a zrazu zis­tíš, že ži­ješ jeho ži­vot. Ži­ješ ži­vot nie­koho iného. Nie­koho koho mi­lu­ješ, no otázka je…

Mi­luje aj on Teba ak Ti do­vo­lil vzdať sa všet­kého čo si chcela, čo si mala rada a vzdať sa sa­mej seba? 

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Si žena, ktorá vy­rá­stla v is­tej spo­loč­nosti, utvo­rila si svoj ná­zor a sní­vala o tom čo chce. Te­raz je otázka: ,,Je toto presne to, čo chceš?“.

Je tento ži­vot ten, aký si si vy­sní­vala, o akom si sní­vala ako malá? Si si istá, že nech­ceš nič me­niť a ne­chať svoj ži­vot nech to urobí za Teba keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať?

Ne­vzdaj sa svo­jich snov ani ni­čoho čo ťa robí šťast­nou. Ak to ne­ocení On, príde nie­kto iný, kto Ťa v Tvo­jich plá­noch pod­porí a bude chcieť aj Tvoje šťas­tie……

Si žena. Viem, že toho zne­sieš veľa, že do­ká­žeš po­tla­čiť tie po­city. Viem, že sa do­ká­žeš zme­niť, ale…

Si si istá, že to chceš?

Komentáre