No­vým must-have kús­kom pre rok 2018 sa roz­hodne stáva ná­mor­nícka čiapka, v an­glič­tina ba­ker boy hat, kto­rej pod­ľahli nie­len ce­leb­rity, ale aj ľu­dia z ulice. Čiapka má via­cero pre­ve­dení a tak je len na tebe, či zvo­líš čiernu kla­siku, modrú, čer­venú alebo inú farbu. A ak by si ne­ve­dela, aký účes no­siť zvo­liť k tejto čiapke, vo vi­deu na konci článku náj­deš 5 rôz­nych ná­pa­dov s ná­vo­dom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Osobne si mys­lím, že je úplne jedno, či túto čiapku no­síš cez leto alebo zimu. Dô­le­ži­tej­šie je, či to vieš správne skom­bi­no­vať. Ná­mor­nícka čiapka skvelo spo­lu­pra­cuje v out­fite so sa­kom alebo ka­bátmi. Tak­tiež mô­žeš zvo­liť high-waist džínsy, biele tričko a vy­soké to­pánky.

Dá­vaj si však po­zor na sl­nečné oku­liare, ktoré k tomu zvo­líš, aby si ne­vy­ze­rala smiešne. Čiapka sa skvelo kom­bi­nuje s no­ha­vi­cami či suk­ňami, tak­tiež ju mô­žeš la­diť so špor­to­vým, ale aj ele­gant­ným out­fi­tom.

Ak pre­fe­ru­ješ mi­ni­ma­liz­mus, skús jed­no­du­ché džínsy, sako a tričko, pop­rí­pade ka­belku alebo ruk­sak. Ak sa ne­bo­jíš ex­tra­va­gan­cie, skús fa­rebný ka­bát, sve­ter či funny tričko. Me­dze sa ne­kladú ani to­pán­kam a preto je úplne jedno, či zvo­líš vy­soké to­pánky, te­nisky alebo es­pad­rilky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: we­he­ar­tit.com

A aké účesy no­siť do ná­moc­níc­kej čiapky? Vy­skú­šaj 5 rých­lych ná­vo­dov!

Komentáre