Po­znám množ­stvo zau­jí­ma­vých ľudí. Pra­vi­delne sa stre­tá­vam s rôz­nymi ná­zormi na vzťahy. Nie­ktorí z nich, si ne­ve­dia pred­sta­viť sin­gle ži­vot. Iní sú na­opak zvyk­nutí byť na všetko sami.

Každý máme vo svo­jom ži­vote iné ciele. Sú ľu­dia, ktorí tú­žia za­lo­žiť si ro­dinu a mať veľa detí. Nie­ktorí sa sna­žia v pr­vom rade uspieť v pra­cov­nej sfére a svoj ži­vot po­sta­viť na ka­ri­ére. Nie­kto chce len jedno, a to do­siah­nuť veľký ma­je­tok. Ľu­dia do­kážu dať svojmu ži­votu rôzny zmy­sel. Každý ma niečo do seba. No je jedna vec, ktorú máme všetci spo­ločnú. Nech tvr­díme, čo chceme, na­po­kon aj tak všetci za­tú­žime po nie­kom, s kým bu­deme zdie­ľať náš ži­vot.

Ži­vot bez par­tnera vie byť na jed­nej strane úplne skvelý. Mô­žeš si ro­biť čo chceš, ísť kam len chceš a to bez toho aby si o tom mu­sela nie­komu ho­vo­riť. Ne­mu­síš brať ohľad na ná­zory iných a roz­hod­nu­tia ro­bíš podľa svojho naj­lep­šieho úsudku. Mô­žeš sa zo dňa na deň roz­hod­núť zba­liť všetky svoje veci a od­ces­to­vať stovky ki­lo­met­rov ďa­leko. Mô­žeš ukon­čiť prácu, ktorá ťa ne­baví a zo­brať nové miesto kde­koľ­vek len chceš. Nič ťa ne­drží. Nič ťa ne­viaže. Máš na seba množ­stvo času, ktoré vieš efek­tívne vy­užiť. No, čo po tom keď toto všetko do­siah­neš?

Keď za­čneš mať po­cit, že tvoj ži­vot aj pri tom všet­kom, čo si na­do­budla stále po­stráda akýsi hl­bší zmy­sel?

Mo­ments like this via @mood_pas­sion ✔️ TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

 

Mám rada am­bi­ci­óz­nych ľudí, ktorí ve­dia čo chcú. Ja sama mám svoje ciele, na kto­rých den­no­denne pra­cu­jem. Rov­nako tak aj ľu­dia v mo­jom okolí. No každý z nás v kú­tiku duše dúfa a chce svoj ži­vot zdie­ľať s nie­kým iným. Vzťahy ne­bý­vajú vždy len pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou. Nie­kedy sa na jej ceste ob­ja­via po­riadne tŕne. No pred­stava prázd­neho bytu, ktorý by nás ča­kal po práci je oveľa de­si­vej­šia. A tak aj keď to každý ne­prizná na­hlas, na­po­kon všetci tú­žime schú­liť sa ve­čer k nie­komu, kto nás má úp­rimné rád.

co­ver:pe­xels.com

Komentáre