„Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.“

Tak tý­mito slo­vami za­čína úvod filmu Láska Ne­beská. Možno sa vám zdá, že lásky je málo a zrovna ty jej ne­máš na roz­dá­va­nie, no ver mi, že to nie je pravda.

Som ná­zoru, že každý mô­žeme byť veľ­kým zdro­jom lásky a naj­jed­no­duch­šia cesta k tomu je po­ro­zu­me­nie. Pra­cu­jeme, štu­du­jeme, ži­jeme pri­rýchlo. Je jasné, že na lásku čas ne­zos­táva. A pri­tom je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo máme a mno­ho­krát aj dô­vod, prečo ži­jeme.

„Naj­väč­šou cho­ro­bou dneš­nej doby je to, že sa ne­ci­tíme mi­lo­vaní.“ – Prin­cezná Diana

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: we­he­ar­tit.com

„Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?“ – z filmu Pred Úsvi­tom

Ne­dô­ve­ru­jeme si a voľný čas je pre nás ta­kou vzác­nos­ťou, ktorú vy­uži­jeme rad­šej pre seba, než pre dru­hých. Sme una­vení, máme po krk ľudí a stá­vame sa sa­mos­tat­nými je­din­cami, ktorí po­hŕdajú lás­kou, ktorá vraj ani ne­exis­tuje.

Je to s nami až také zle? Nie, ne­mys­lím si, no mu­síme si uve­do­miť, že láska a pria­teľ­stvá sú pre nás dô­le­ži­tej­šie, ako ne­jaké úspe­chy a práca. Sme tak zau­jatí sa­mými se­bou, že za­bú­dame, že to sku­točné šťas­tie možno hľa­dať len v láske k tým dru­hým.

Láska nás vie opan­tať, vie nás zau­jať a úplne vy­tr­hnúť z re­a­lity. Mi­lu­jeme a chceme, aby sme boli mi­lo­vaní, chrá­není a vá­žení. No ak bu­deme zau­jatí sa­mými se­bou, pravú lásku ne­možno hľa­dať v na­šich ži­vo­toch.

Komentáre