Čo sa týka lásky a vzťa­hov, ni­kdy ne­bude nič do­ko­nalé. Ver mi, aj ten pár, ktorý si dnes vi­dela a vy­ze­ral ako z ma­ga­zínu sa ur­čite doma háda. Ne­zá­leží na tom, ako vy­ze­ráš pred ľuďmi, dô­le­žité je to, aké je to doma. Aké je to, keď sa za­tvo­ria dvere bytu a s par­tne­rom ste sami. 

Ak máš po­cit, že si s pria­te­ľom ne­ro­zu­miete alebo že sa há­date čas­tej­šie ako na za­čiatku, čí­taj ďa­lej. V dneš­nom článku sa do­zvieš, aká je tvoja naj­väč­šia pre­kážka vo vzťahu. 

Ba­ran

Tvoj ne­zá­u­jem o rande. Ako ba­ran si ten typ, ktorý môže za­vo­lať na po­slednú chvíľu a zru­šiť všetky na­plá­no­vané rande, pre­tože tvoji pria­te­lia ťa vo­lajú von a to si ne­mô­žeš ne­chať ujsť.

Býk

Máš rada svoju kom­fortnú zónu. Si známa tým, že si sa do vzťahu do­stala prí­liš po­hodlne. Lenže ak chceš zdravý vzťah, mu­síš ne­us­tále rásť a ro­biť niečo pre to, aby sa po­sú­val, nie sa len ne­činne pri­ze­rať.

Blí­ženci

Žiar­li­vosť. Keď príde na lásku a na hľa­da­nie toho pra­vého par­tnera, je to pre teba ne­smierne dô­le­žité. Po­tre­bu­ješ mať nie­koho pri sebe, ale tvoja žiar­li­vosť je dô­vod, prečo ti vzťahy ne­vy­dr­žia ni­kdy dlho.

Rak

Tvoj hl­boké emó­cie. Tvoj ži­vel je voda a tak mô­žeš ti­cho sply­núť s tvo­jimi emó­ciami. Bo­hu­žiaľ ťa toto veľmi ovplyv­ňuje a všetky prob­lémy pre­ná­šaš do vzťahu a všetko ťa rýchlo roz­ruší.

Lev

Tvoje ego. Ak si sa na­ro­dila ako Lev, tvoja pre­kážka vo vzťahu je najmä tvoje ego. Máš rada po­zor­nosť a po­chvaly.  Nie­kedy je to dobré, ale nie­kedy aj zlé.

Panna

Tvoja po­treba do­ko­na­losti. Panna je známa najmä ako per­fek­ci­onis­tka. Naj­väčší prob­lém v láske je ten, že sa sna­žíš mi­lo­vať čo naj­lep­šie a naj­viac ako vieš, no za­bú­daš, že aj pri­veľa lásky nie­kedy škodí.

Váhy

Tvoja po­treba rov­no­váhy v ži­vote. Tvoj prob­lém vo vzťahu tvo­ria ma­ličké klam­stvá, ktoré si po­u­žila na to, aby si sa vy­hla hádke a po­tom ne­činne ča­káš na to, že sa to vy­rovná samo.

Škor­pión

Po­sad­nu­tosť kon­tro­lou. Škor­pión je nie­kedy až pri­veľmi dra­ma­tický a musí mať nad všet­kým kon­trolu. Nie­kedy ne­dô­ve­ru­ješ svojmu pria­te­ľovi, ale snaž sa mu dô­ve­ro­vať, lebo on má v tebe veľkú vieru.

Stre­lec

Vždy mu­síš hľa­dať niečo iné. Ako stre­lec vždy hľa­dáš hlavne dob­ro­druž­stvo. Ak sa za­čneš s pria­te­ľom nu­diť, mu­síš niečo vy­mys­lieť alebo si nájsť nie­koho iného.

Ko­zo­ro­žec

Ne­máš rada, keď mu­síš zdie­ľať svoje emó­cie. Ko­zo­ro­žec je veľmi rád, ak môže byť „chladný“, čo sa lásky týka. Má rád stá­losť a stačí mu to, že pri ňom nie­kto je. Av­šak tvoj pria­teľ si vy­ža­duje, aby si mu ho­vo­rila svoje po­city a ty sa zase na to ne­cí­tiš.

Vod­nár

Máš ne­kon­venčný prí­stup k láske. Láska je u kaž­dého tro­chu roz­dielna. Av­šak tvoje vzťahy ti ni­kdy ne­vy­dr­žia dlho, pre­tože pod poj­mom „láska“ oča­ká­vaš niečo iné ako os­tatní.

Ryby

Ide­a­li­zu­ješ si svojho pria­teľa. Máš ten­den­ciu žiť v tom, že svet je len ru­žový a nič zlé sa ne­môže stať. Svojho pria­teľa vní­maš ako mi­lého, dob­rého, ale aj on má zlé vlast­nosti, ktoré ti ča­som budú pre­ká­žať.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre