Nie­len mo­delky, alebo aj slo­ven­skí mo­deli ro­bia na­šej kra­jine dobré meno v za­hra­ničí. Týmto na­šim sa po­sledné roky darí v mo­de­lingu pre­sa­diť naj­lep­šie a sú tak­tiež tvá­rami vplyv­ných a naj­zná­mej­ších mód­nych zna­čiek. Pri­ná­šam ti šty­roch naj­zná­mej­ších a naj-vplyv­nej­ších slo­ven­ských mo­de­lov sú­čast­nosti.

Fi­lip Hriv­ňák
Ko­ši­čan Fi­lip Hriv­ňák je na­jús­peš­nejší slo­ven­ský mo­del vô­bec. Je je­diný, ktorý má ti­tulku vo Vo­gue a na konte kam­pane pre Ver­sace, Cal­vin Klein, Dsqu­are2, Gi­ven­chy, Em­po­rio Ar­mani. Vo voľ­nom čase rád špor­tuje, má rád zvie­ratá a prí­rodu. Za po­sledný rok sa Fi­lip ob­ja­vil v sied­mich veľ­kých kam­pa­niach, a preto si podľa mo­dels.com vy­slú­žil ti­tul naj­lepší mo­del na svete podľa po­čtu kam­paní.

Po­sing 🐕 #Al­doT­he­Dog

A post sha­red by @ fi­liph­riv­nak on

what a be­au­ti­ful day for Math 📚🎓

A post sha­red by @ fi­liph­riv­nak on

@ver­sace_of­fi­cial by @bruce_we­ber

A post sha­red by @ fi­liph­riv­nak on

https://www.ins­ta­gram.com/p/BPI2IJAgVM3/?ta­ken-by=fi­liph­riv­nak

 

Mi­ro­slav Čech
Dvad­sať­je­den ročný Miro je tiež jed­ným z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských mo­de­lov, ktorí pô­so­bia v za­hra­ničí.  Z jeho fo­tiek je hneď jasné, že nie­len rád špor­tuje, ale aj ces­tuje. Miro sa od šty­roch ro­kov ve­no­val ho­keju a pri­znáva, že sa viac vo svo­jej koži cíti ako ho­ke­jista. Ale aj ako mo­del vy­zerá na­ozaj úžasne, po­súď sama.

Cof­fee #time ? ☕️

A post sha­red by Mi­ro­slav Cech (@mi­ro­cech) on

 

Ja­kub Zel­man
Ja­kub bol tvá­rou sve­to­vej kam­pane Em­po­rio Ar­mani, pred­vá­dza pre naj-pre­stíž­nej­šie značky a pod­niká so zdra­vými po­tra­vi­nami. Mo­de­lingu sa ve­nuje už vyše 6 ro­kov a jeho pr­vým džo­bom bola pre­hliadka pre značku Cal­vin Klein.. Ja­kub vy­štu­do­val fi­nančný ma­naž­ment a pri­znal, že sa vy­hýba al­ko­holu, veľa špor­tuje a zdravo sa stra­vuje. Kto vie, či je práve jeho ži­votný štýl za tým, že vy­zerá tak dobre?

Lazy sun­day 😉✌️️

A post sha­red by Ja­kub Zel­man (@mr_zel­man) on

Brm brm 🚙

A post sha­red by Ja­kub Zel­man (@mr_zel­man) on

 

Kriš­tof Krá­lik
Dvad­saťtri ročný Kriš­tof sa ve­nuje mo­de­lingu štyri roky. Ako prvý slo­ven­ský mo­del ro­bil pre­hliadku pre veľké mená ako Gi­ven­chy, Ar­mani, Dolce & Gab­bana. Dnes fotí pre známe ča­so­pisy: Ma­rie Claire, Dolce Vita, Cos­mo­po­li­tan, Tush, GQ, Men’s He­alth, Her­cu­les.

@lu­kas­kim­licka @sve­ti­kova a ka­bat od @ja­ho­do­va­te­reza

A post sha­red by Kris­tof Kra­lik 🐇 (@kris­tofko) on

👿

A post sha­red by Kris­tof Kra­lik 🐇 (@kris­tofko) on

 

Komentáre