Na­skôr sa mu­síš za­mi­lo­vať do seba, až po­tom sa sku­točne mô­žeš za­mi­lo­vať do nie­koho iného.

Mys­lím si, že večný prob­lém. Ču­du­jeme sa, prečo nám kra­chujú vzťahy, prečo sme v nich ob­čas ne­zvózni, zvláštni a ne­cí­time sa „samé se­bou“. Prí­liš rýchlo sa vrh­neme do vzťahu, av­šak ab­so­lútne ne­vieme, čo ča­káme od neho ani od seba. Blú­dime, roz­mýš­ľame, sme ne­šťastné. Ak nám po­vie ne­jaký kom­pli­ment, po­chy­bu­jeme, ho­vo­ríme, že „ona“ je lep­šia a nech to ne­rieši. Vlastne je v po­hode, keď ho trošku ci­tovo po­vy­die­rame, pre­tože, načo by sme si vá­žili samé seba?

Som toho ná­zoru, že naj­skôr si mu­síš vá­žiť samú seba, aby si ťa mo­hol vá­žiť ten druhý. Že naj­skôr sa mu­síš za­mi­lo­vať do sa­mej seba, až po­tom mô­žeš sku­točne mi­lo­vať nie­koho iného. Znie to ľahko, av­šak ťaž­šie je to v praxi. Sku­točne sa máš rada? Ne­pod­ce­ňu­ješ sa? Be­rieš sa za člo­veka, s kto­rým bu­deš celý ži­vot, trá­viš rada čas aj sama a ne­máš prob­lém ujas­niť si svoje pri­ority? Tak to ťa ob­di­vu­jem. Nie každý je sám do seba za­mi­lo­vaný. Ne­mys­lím to te­raz iro­nicky, uráž­livo alebo se­becky. Je nutné za­mi­lo­vať sa do seba. Po­cho­piť to, čo chceme, po­cho­piť to, čo vy­ža­du­jeme od toho dru­hého a uve­do­miť si vlastnú hod­notu a pri­ority. Je­dine tak mô­žeme mať vzťah, ktorý má svoje pevné zá­klady.

flickr.com

,,Vzťah k tvojmu telu a k sebe sa­mej sa ne­us­tále mení. Ne­mys­lím si, že sa iba na­učíš mať sa rád ta­kého, akým si, pre­tože je to ne­us­tály pro­ces.“ -Ro­sie Hun­tig­ton Whi­te­ley

Tak­tiež ne­ča­kaj, že ti dá tvoju hod­notu nie­kto iný. Je­dine ty sama mô­žeš ur­čiť svoju hod­notu a to, ako sa budú ľu­dia k tebe sprá­vať.

Drahá, za­mi­luj sa naj­skôr úp­rimne do seba, aby si mohla úp­rimne mi­lo­vať nie­koho iného. Je to ťažký pro­ces. Ve­rím ti, že ty ho zvlád­neš.

Ak vieš po an­glicky, pri­pra­vila som pre teba sku­točne in­špi­ra­tívne vi­deo, ktoré ma „do­nú­tilo“ na­pí­sať tento člá­nok. Je od Tracy Mc­Mil­lan, ktorá bola 3-krát vy­datá a roz­ve­dená a zis­tila, že naj­skôr sa musí „vy­dať“ za seba, až po­tom za nie­koho iného.

Komentáre