Aj ty nie­kedy na­dá­vaš na ži­vot, pre­klí­naš všetko a všet­kých a roz­mýš­ľaš, kde ro­bíš chybu? Je v po­riadku, ak nie každý deň svieti Slnko a ty za­chmú­rená cho­díš po svete a ne­te­šíš sa z ni­čoho. Pre­stav si, že by si každý deň stretla iba skve­lých ľudí, za­žila len dobré skú­se­nosti a bola mi­mo­riadne šťastná. Ver či nie, ale po čase by ťa to omr­zelo. Chcela by si aj ty za­žiť niečo vzru­šu­júce, niečo, čo mô­žeš rie­šiť a čo stojí za ná­mahu. Náš ži­vot by bol veľmi nudný, keby sme sa mali stále dobre. Toto je fakt, ktorý mu­síš pri­jať.

Bez utr­pe­nia by sa nez­do­ko­na­lili ani tie naj­sil­nej­šie duše.

Naj­sil­nej­šie osob­nosti sú po­zna­čené jaz­vami. 

Vieš, ako to je. Po­vieš si, že aký máš ži­vot po­slednú dobu jed­no­du­chý, že si spo­kojná a šťastná a ani to ne­stih­neš do­po­ve­dať, a ži­vot ťa ide pekne pre­fac­kať. Len tak, nech sa po­u­číš. Len tak, nech niečo po­cho­píš.

Áno, ži­vot sa vie s nami veľmi kruto a ne­mi­lo­sr­dne za­hrať, ale ni­kdy nám ne­pošle nie­koho alebo niečo, čo by sme ne­z­vládli. Vždy nám po­šle len to, čo sme schopní ako osoby zvlád­nuť.

df2f1bda7ab027e617df137a9a6d3784

we­he­ar­tit.com

Už dávno viem, že nie sme rov­nakí,

že každý je iný, že ide o myš­lienky, slová

a tie hlavné sú činy.

Naj­sil­nej­šie osob­nosti sú po­zna­čené jaz­vami. Naj­sil­nej­šie osob­nosti si uve­do­mujú hod­notu i cez ich utr­pe­nie a chcú bo­jo­vať za svoje šťas­tie v ži­vote. Ne­vzdá­vajú to, ne­ľahnú si do po­stele a ne­tvá­ria sa, že prob­lémy ne­exis­tujú. Dobre vieš, že si silná osob­nosť. Nie vždy sa tak možno cho­váš, ale zvlád­neš toho viac, ako si mys­líš.

Ve­rím ti ja. Ve­ríš si i ty. Tak, kde je prob­lém? Je­diná osoba, ktorá stojí na ceste za tvo­jim šťas­tím si len ty! 

869760-young-audrey-hepburn-ballet-dancing

we­he­ar­tit.com

Viem, že nie­kedy si bu­deš mu­sieť od­tr­pieť uda­losti, ktoré prídu do tvojho ži­vota. Viem, že nie­kedy bu­deš mu­sieť uro­biť zá­važné roz­hod­nu­tia a nie vždy sa bu­deš môcť ria­diť srd­com. Ale naj­sil­nej­šie osob­nosti sú po­zna­čené jaz­vami z utr­pe­nia.

Ver si, silná osob­nosť.

“Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.”

Komentáre