Šty­lista z Ná­kup­ných ma­nia­čok  by zo mňa os­tal v šoku. Na na­tá­čaní ani jed­ného dielu  by som na sebe ne­mala tie chutné kúsky z mo­jej zbierky.  V šat­níku pu­zdrové sukne, ko­žené no­ha­vice. V hor­nej po­ličke do­konca ob­tia­hnuté mi­ni­šaty, ktoré som si kú­pila na piat­kové náv­števy  pod­ni­kov. Ob­le­čené som ich však mala len raz. Keď som sa v nich zba­dala v zrkadle na to­ale­tách, ne­možná po­hybu a s po­ci­tom skľú­če­nosti, ve­dela som, že to bola chyba. Mala som si jed­no­du­cho ob­liecť rifle a tričko.

Nie­kto si po­vie, že to je tá naj­nud­nej­šia kom­bi­ná­cia na svete. Ne­uče­saná a ne­na­ma­ľo­vaná sa však aj tak cí­tim ako hviezda. Ako Ales­san­dra Am­bro­sio s „pár“ ki­lami na­vyše, ktorá sa vo voľ­nom čase po­fľa­kuje po uli­ciach mesta. Le­žérne, po­hodlne, s ruk­sa­kom na chrbte. Tričká šedé či biele, pre­dĺžené aj ro­láky.  Ob­tia­hnuté, po­tr­hané, rifle strihu bo­yf­riend ne­smú chý­bať.  Vo všet­kých mi je prí­jemne a som sama se­bou. A to je vraj naj­dô­le­ži­tej­šie, či nie? Aj keď si nie­kedy po­viem, že by som mala trošku vy­bo­čiť z tohto zau­ží­va­ného štýlu, do­pad­nem ako pri di­é­tach – možno až od ďal­šieho pon­delku. elitedaily_paff_findingyourself-800x400foto: eli­te­daily

Mo­derná spo­loč­nosť udáva smer, v kto­rom mladá žena bez mód­neho blogu nemá šancu pre­sa­diť sa.  Kde sa ne­mô­žeme ísť v pia­tok za­ba­viť bez toho, aby sme vy­ze­rali priam do­ko­nalo.  Ti­cho zá­vi­dím od­hod­la­nie a ob­di­vu­jem diev­čatá, ktoré vo vy­so­kých opät­koch pre­žijú celý deň a ešte aj pre­tan­cujú noc. Sk­lá­ňam po­klonu všet­kým, ktoré zvládnu každé ráno jemne na­ťa­ho­vať pan­čušky a samé si za­pí­nať dlhé zipsy na chrbte.

No ne­po­mô­žem si. Aj keby som si na­kú­pila pri­lie­havé sukne a kor­zety na celý me­siac, vždy sa bu­dem naj­lep­šie cí­tiť v  rif­liach a tričku. Podľa ná­lady k nim pri­dám ná­hr­del­ník alebo če­lenku. Alebo ne­pri­dám. Krásna sa bu­dem cí­tiť aj tak. V tomto prí­pade nemá zmy­sel odo­lá­vať a sna­žiť sa o zmenu. Predsa len, moje ba­vl­neno – džín­sová kom­bi­ná­cia je láska na celý ži­vot.

ti­tulná foto: 1310by­nora..com

Komentáre