Ob­liecť sa vhodne do práce po­čas ho­rú­cich let­ných dní nie je vždy jed­no­du­ché. Nie­ktoré za­mest­na­nia vy­ža­dujú pred­pí­saný typ ob­le­če­nia a tieto na­ria­de­nia môžu byť viac alebo me­nej striktné. So slov­ným spo­je­ním „ pra­covný out­fit“ sa nám vy­ba­via si­lonky, saká, či po­za­pí­nané kar­di­gány. Pri­ná­šame nie­koľko ná­pa­dov, ktoré ti po­môžu byť vhodne , ale zá­ro­veň ma­xi­málne  letne ob­le­če­nou aj na pra­co­visku.

Vy­be­raj si chla­divé , po­hodlné ma­te­riály – tie sa dajú ľahko vrstviť, a  jed­no­fa­rebné kúsky, ktoré mô­žeš podľa chuti a od­vahy kom­bi­no­vať s do­pl­n­kami, ktoré priam kri­čia „leto“! To môžu byť vzo­ro­vané šatky, šperky s ty­pic­kou etno alebo ná­mor­níc­kou in­špi­rá­ciou, alebo fa­rebné to­pánky. Dis­ku­ta­bilné de­taily, ako na­prí­klad od­ha­lené ra­mená, hl­boký vý­strih alebo letné san­dále, ne­chá­vame na tvo­jom úsudku a prí­snosti tvojho pra­cov­ného pro­stre­dia.

1. Biele tričko + vzory

Aj oby­čajné biele tričko môže byť ak­cep­to­va­teľné, ak je vhodne do­pl­nené. Ide­álne sa hodí k vzo­ro­va­nej sukni a vý­raz­nému ná­hr­del­níku. Ak by sa ti pred­sa­len tričko zdalo prí­liš ne­for­málne, al­ter­na­tí­vou je biela blúzka.

01

2. No­ha­vice? In­špi­ruj sa se­dem­de­sia­tymi rokmi

Ro­ši­ru­júce sa no­ha­vice, na­vyše ak sú z jem­ného, ľah­kého ma­te­riálu môžu tvo­riť dobrý zá­klad pre letný out­fit.

02

3. Sa­fari šaty

Tieto šaty môžu byť veľmi sexi, aj na­priek ich mas­ku­lín­nemu strihu. Ko­žený opa­sok a zvie­ra­cie vzory na do­pl­n­koch sú kla­sika.

03

4. Ne­ónky

Kto po­ve­dal, že sa ho­dia len na pláž alebo do klubu? Ako pro­ti­klad k žia­ri­vým far­bám zvoľ kon­zer­va­tívne strihy a vy­tvo­ríš per­fektný letný pra­covný štýl.

04

5. Pes­tré šaty

Šaty sú spô­sob, ako pô­so­biť upra­vene s vy­na­lo­že­ním čo naj­men­šej ná­mahy. Skús lo­dičky vy­me­niť za mo­ka­síny,tie sú veľmi ob­ľú­be­ným stre­ets­ty­le­ovým tren­dom.

05

fo­to­gra­fie: pin­te­rest, buzz­net, sty­le­du­monde

Komentáre