Leto je v pl­nom prúde a s ním aj do­vo­len­ková se­zóna. Ak máš už po krk ka­viarní a tých is­tých miest každý deň, skús svoju po­lo­vičku pre­ho­vo­riť na vý­let. Ob­ja­vo­vať nové miesta vo dvo­j­ici je nie­len zá­bava, ale tak­tiež vás to po­su­nie vo va­šom vzťahu o čosi ďa­lej. Za­žiť niečo pr­vý­krát a k tomu spolu je niečo, čo každý vzťah po­tre­buje. Ne­ho­vo­riac o od­mene, kto­rou pre vás bude spo­ločne strá­vený čas. Ak ne­vieš o žiad­nom ro­man­tic­kom mieste, máme pre teba zo­pár ti­pov.

BOJ­NICKÝ ZÁ­MOK

Zá­mok ako stvo­rený na trá­ve­nie ro­man­tic­kých chvíľ. Pravú at­mo­sféru do­tvára pro­stre­die. Park, ktorý ob­ko­le­suje zá­mok a vodné ja­zierko ro­bia z náv­števy zámku zá­ži­tok plný krás­nych chvíľ. Po náv­števe zámku sa mô­žete vy­brať do vi­níc na ochut­návku vín, alebo do ma­lej ka­viar­ničky  na ká­vičku. Ko­niec dňa je už len a len na vás dvoch.

02-3

TO­MÁ­ŠOV­SKÝ VÝ­HĽAD

Ne­po­ru­šená prí­roda a nád­herný vý­hľad pô­so­bia ako bal­zam na dušu, tak prečo sa ne­vy­brať na To­má­šov­ský vý­hľad, kde náj­deš obe. Toto ma­lebné miesto a pre­krásny vý­hľad náj­deš v Slo­ven­skom raji, čo je akási zá­ruka toho, že prí­roda tam bude na­ozaj krásna a chvíle s pria­te­ľom dlhé a plné lásky.

p01

www.slo­ven­sky­raj.sk

DE­MÄ­NOV­SKÁ JAS­KYŇA

Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších jas­kýň na Slo­ven­sku je na vý­let pre páry ako stvo­rená. Tep­lota  6,1 až 7,0 °C ťa pri­núti pri­tú­liť sa k svojmu mi­lá­či­kovi o čosi bliž­šie a nád­herná sce­né­ria ti za­ručí ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok.

1358865012_demanovska-cave-of-liberty-02

foto: www.slo­va­kia.com

JA­ZIERKA LÁSKY

Ná­zov ho­vorí za všetko. Prí­roda, ti­cho a at­mo­sféra Ta­tier do­dá­vajú ja­zier­kam tú pravú dávku ro­man­tiky. V okolí ja­zie­rok sa na­chá­dzajú zre­kon­štru­ované la­vičky a chod­ník. Miesto ako stvo­rené pre ro­man­tické po­po­lud­nie. Toto krásne mies­tečko sa na­chá­dza iba pár met­rov od Štr­b­ského plesa. Cesta k nim je vy­zna­čená ta­buľ­kami.

DSC_4092-690x290

foto: www.tatry.sk

JA­ZERO BE­ŇA­TINA

Tyr­ky­sové ja­zierko, ktoré vzniklo v ka­me­ňo­lome, le­mo­vané zau­jí­mavo sfar­be­ným vá­pen­com. Čistá voda, ne­po­ru­šená prí­roda a prí­jemná at­mo­sféra na teba čaká v ok­rese Sob­rance me­dzi de­din­kami Be­ňa­tina a Inovce.

691b6b425bb2b88ff4addbfb0489a4fc

Foto:Si­mona Ge­ľat­ková

co­ver foto: blesk.cz

Komentáre