Vôňa ško­rice a per­ní­ko­vého ko­re­nia roz­vo­niava po ce­lom dome, oz­doby na via­noč­nom strom­čeku sa li­gocú a ty si vy­chut­ná­vaš po­hodu a čaro Via­noc v kruhu ro­diny. K správ­nej via­noč­nej po­ho­dičke ne­smú chý­bať via­nočné pes­ničky, ktoré do­tvo­ria tú pravú at­mo­sféru. Tak sa po­hodlne usaď a vy­po­čuj si ten naj­lepší vý­ber z nich.

Ma­riah Ca­rey – All I Want For Chris­tmas Is You 

Táto mi­mo­riadne ob­ľú­bená skladba bola vy­daná v roku 1994, ako hlavný sin­gel z jej štú­di­ového al­bumu Merry Chris­tmas. Stala sa jej na­jús­peš­nej­šou sklad­bou a jed­ným z najp­re­dá­va­nej­ších sin­glov všet­kých čias.

 

Wham! – Last Chris­tmas

Táto pie­seň vy­šla po prvý krát v roku 1984 a stala sa jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších via­noč­ných pes­ni­čiek.

Jus­tin Bie­ber – Mist­le­toe

Či už pat­ríš k fa­nú­ši­kom, alebo hej­te­rom Jus­tina, is­totne po­znáš  jeho via­nočnú pes­ničku Mist­le­toe na­hratú v roku 2011. Krátko po vy­daní sa do­stal do TOP 10 najs­ťa­ho­va­nej­ších piesní v mno­hých kra­ji­nách.

 

Train – Shake up Chris­tmas

Do tej správ­nej via­noč­nej ná­lady ťa do­stane aj tento po­zi­tívny song od ame­ric­kej pop-roc­ko­vej sku­piny Train, ktorý vy­šiel v roku 2010.

Lojzo, Miro Žbirka – Každý deň budú vraj Via­noce

Pri po­čú­vaní via­noč­ných pes­ni­čiek ne­treba za­bud­núť na naše krásne slo­ven­ské pes­ničky.

IMT Smile – Najk­raj­šie Via­noce

Táto pie­seň si zís­kala srd­cia mno­hých Slo­vá­kov, ktorí ju po­va­žujú za najk­raj­šiu slo­ven­skú via­nočnú pes­ničku.

Iveta Bar­to­šová-Tri oriešky pre Po­po­lušku

Aký film ti na­padne ako prvý pri slove Via­noce? No predsa Tri oriešky pre Po­po­lušku. Ide o starú dobrú kla­siku, ktorá nás spre­vá­dza každý rok vo via­noč­nom ob­dobí.

Vác­lav Nec­kář & UMA­KART – Půl­noční

Půl­noční sa už nie­koľko ro­kov sa drží na vr­chole čes­kých hit­pa­rád a ja dobre chá­pem prečo. Asi žiadna iná via­nočná pes­nička vo mne ne­vy­vo­láva taký po­cit po­hody a har­mó­nie ako táto.

Dú­fam, že sa ti môj vý­ber via­noč­ných pes­ni­čiek páči a náj­deš si v ňom tú svoju :).

Komentáre