Ba­ran: 

Kde­koľ­vek, do­slova všade. Si známa tým, že sa ti to páči na ve­rej­nosti. Pá­čia sa ti spon­tánne veci, ako „te­raz alebo ni­kdy“.

Býk: 

Páči sa ti, keď je mi­lo­va­nie ro­man­tické. Tvoje naj­lep­šie mi­lo­va­nie by malo pre­bie­hať v ho­teli so svieč­kami a ru­žo­vými lu­peňmi. Vieš tento zá­ži­tok uro­biť veľmi zmy­selný.

Blí­ženci: 

Každá izba v dome. Ku­chyňa, spálňa, obý­vačka alebo pri ba­zéne. Ľahko sa znu­díš a tak po­tre­bu­ješ miesto, kde by si od­kryla svoju di­vokú stranu.

Rak: 

Doma. Ne­vy­ža­du­ješ si špe­ciálne pries­tory a chceš sa cí­tiť dobre. To ti doma a po­cit do­mova po­syktne.

Lev:

Rada by si tú­žila po mi­lo­vaní na ve­rej­nosti. Pá­čilo by sa ti uro­biť ľu­dom show.

Panna:

Kde­koľ­vek, kde je to sties­nené alebo čisté. Myš­lienka mi­lo­va­nia v šatni alebo v spo­lo­čen­skej kú­peľni na ho­teli sa ti zdá pri­ja­teľná.

Zdroj: unsp­lash.com

Váhy:

V miest­nosti, kde by ťa ob­klo­po­vali zrkadlá. Si ro­man­tická a známa svo­jou ele­gan­ciou. Dú­faš, že tvoj pria­teľ má sku­točnú lásku k tvojm telu a chceš, aby ho vi­del z kaž­dého uhla.

Škor­pión:

Po­ze­rala si sa na 50 od­tie­ňov še­dej a okam­žite si si že­lala, aby si mala takú miest­nosť, ako Chris­tian Grey. Toto by bolo tvoje ide­álne miesto na mi­lo­va­nie.

Stre­lec:

Mi­lo­va­nie v prí­rode je to, po čom tú­žiš naj­viac. Si zna­me­nie zeme a si spo­jená s prí­ro­dou. Máš rada, ak si vonku a vie­tor ti pri mi­lo­vaní roz­fú­kava vlasy, dob­ro­druž­stvo si uží­vaš.

Zdroj: giphy.com

 

 

Ko­zo­ro­žec:

Mu­síš mať ná­ladu na mi­lo­va­nie, ne­môže to byť len tak spon­tánne. Na­lep­šie miesto na sex je za za­tvo­re­nými dve­rami v spálni na ti­chom mieste.

Vod­nár: 

Rôzne miesta po celý čas. Si za strie­da­nie miest­ností, pre­tože ste­re­otyp je veľká muda. Spálňa ťa uspo­kojí na chvíľu, tak hľa­dáš miesto v aute, v ho­teli, na ve­rej­nosti, v obý­vačke.

Ryby: 

Tú­žiš po mi­lo­vaní vo vode a na pláži. Si ry­bou, takže prí­nos vody aj v tejto ob­lasti uví­taš. Ne­musí to byť ale vý­hradne vo vode, spr­cha je tiež dobrý ná­pad. Kľú­čom je to, aby si sa cí­tila prí­jemne.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre