Via­nočné módne pre­hliadky v roku 2017 pre­vzalo módne mesto Šan­ghaj. Tento týž­deň sa ne­sie v an­jel­skom du­chu pre­hliadky naj­zná­mej­šieho spod­ného prádla značky Vic­to­rie´s Sec­ret. Každý Vic­to­ria’s Sec­ret An­gel krá­čal po pri­stá­va­cej dráhe a na pre­hliadke vy­stú­pili hviezdy ako  Harry Sty­les, Mi­guel, Les­lie Odom Jr. a Jane Zhang. 
Na scéne sa po roku ob­ja­vilo mnoho zná­mych tvárí, jed­nou z nich je aj známa mo­delka Can­dice Swa­ne­poel. Mo­del Juž­nej Af­riky ot­vo­ril pre­hliadku s kos­tý­mom na­vr­hnu­tým Oli­vem Rous­te­in­gom z Bal­mainu v po­dobe  čier­nych a čer­ve­ných per­li­čiek s hre­be­ňo­vým pá­som.

Photo: Getty Images
zdroj: Photo: Getty Ima­ges
Každá pre­hliadka VS show je roz­de­lená do te­ma­tic­kých sek­cií. Tento rok je no­vin­kou sku­pinka „Punk An­gel“ , Mo­dely Chan­ne­ling sú in­špi­ro­vané jed­ným z rím­skych bož­stiev a podľa toho sú aj zdo­bené. V Časti VS pink mal te­ma­tiku „Zimná roz­právka“. Ko­lek­cia „Por­ce­lá­nový an­jel“ sa dot­kla tra­dí­cie z kul­túr po ce­lom svete.

Photo: Getty ImagesZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Photo: Getty Ima­ges

Kre­a­tívny ria­di­teľ Oli­ver Rous­te­ing, uka­zuje roc­ko­vého du­cha v po­dobe koc­ko­va­nom a naz­do­be­nom kom­plete, ktoré nosí Vic­to­ria´s Sec­ret x Bal­main. Na pre­hliadke sa pred­sta­vili aj prvé mo­dely ako Stella Ma­xwell a Martha Hunt, ktoré sa na móle uká­zali v dra­hých ko­žen­ných bun­dách.
Photo: Getty Images
zdroj: Photo: Getty Ima­ges
Po troj­roč­nej pauze sa na móle uká­zala aj Kar­lie Kloss. Pred­sta­vila pla­ti­nový mo­del a po móle sa pre­šla v dvoch čas­tiach show a to v „Punk An­gels“ a v „Zim­nej roz­právke“.

Photo: Getty ImageZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Photo: Getty Ima­ges

Kle­bety, ktoré ho­vo­rili o tom, že Ales­san­dra Am­bro­sio už ne­pred­staví an­jel­ske krídla tento rok ne­boli prav­divé. Známa mo­delka, ktorá pre­šla už v 17- tich po sebe idú­cich Vic­to­ria´s Sec­ret show, sa na pre­hliadke pre­šla po dvoch drá­hach aj tento rok a to v punk ob­le­čení od Bail­maina a v „No­ma­dic an­gel“. Av­šak po­čas jej po­sled­nej pre­chádzke na móle po­slala pusu do pub­lika, čím chcela po­ve­dať svoje zbo­hom.

Photo: Getty ImagesZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Photo: Getty Ima­ges

Na móle sa pred­sta­vila aj po­pová hviezda Harry Sty­les, ktorá uká­zala dva mo­noc­hro­ma­tické ob­leky. Prvý bol značky Gucci, ktorý ne­skôr zme­nil do bledo min­to­vého ob­leku značky Gi­ven­chy.

Photo: Getty ImagesZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Photo: Getty Ima­ges

Spolu s do­má­cimi mo­del­kami sa na pó­diu ob­ja­vila čín­ska po­pová hviezda Jane Zhang.

Photo: Getty ImagesZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Photo: Getty Ima­ges
Na­ko­niec sa na dráhe ob­ja­vili aj zdo­bené „Fan­tasy Bra“, ktoré pat­ria do sek­cie s te­ma­ti­kou „Bo­hyne“. S týmto mo­de­lom sa po dráhe pre­šla Lais Ri­be­iro.
O tom, že toh­to­ročná pre­hliadka an­je­li­kov z Vic­to­rie´s Sec­ret bola na­ozaj nob­lesná niet po­chýb. A my sa už te­raz te­šíme na to, čo pri­ne­sie tá ďal­šia.

Komentáre