Hal­lo­ween? Áno. Po­maly, ale isto sa to blíži. Je­den z ob­ľú­be­ných sviat­kov, ktorý osla­vujú ľu­dia po ce­lom svete je o chvíľu tu. Hal­lo­we­en­ske párty majú veľkú ob­ľubu a to v kaž­dej ve­ko­vej ka­te­gó­rie. Aj ty sa chys­táš na ne­jakú hal­lo­we­en­sku párty?  Tak to ur­čite po­znáš. Každý rok dlho roz­mýš­ľaš nad tým, za koho alebo čo pôj­deš tento rok?

Už viac ne­mu­síš, pre­tože na­sle­du­júce riadky ti po­môžu s vý­be­rom tej naj­lep­šej masky na toh­to­ročnú hal­lo­we­en­sku párty. 

Ikona 90. ro­kov

Za­žiar jed­no­du­chými strap­co­vými ša­tami. Zvoľ jemný make-up a vý­razný čer­vený rúž. Vlasy ne­chaj sply­núť jem­nými vl­nami a maska je ho­tová.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Buď sexy ako Won­der Wo­man

Táto šar­mantná ko­mik­sová po­stava vie oča­riť tak, že na hal­lo­we­en­skej párty bu­deš pú­tať množ­stvo po­zor­nosti. Jed­no­du­ché a pri tom tak sexy. In­špi­ro­vať sa mô­žeš na­prí­klad kos­tý­mom z fotky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Ves­mírna žena

Chceš sply­núť s da­vom ľudí, kto­rých in­špi­ro­val svet mimo na­šej pla­néty? Po­tom si na správ­nom mieste. Ves­mír­nou alebo E.T. že­nou sa sta­neš veľmi jed­no­du­cho. Ako nato? Opäť sa mô­žeš in­špi­ro­vať ob­ráz­kom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Mú­mia

Mú­mia sa vra­cia je je­den z fil­mov, ktorý po­zná každá z nás. Dob­ro­družný hit ti môže do­po­môcť aj pri vý­bere hal­lo­we­en­skej masky. Nie, ne­ob­mo­táš sa to­alet­ným pa­pie­rom. Na tvorbu ta­kejto masky mô­žeš po­u­žiť bielu po­steľnú bie­li­zeň, ktorú mierne upra­víš far­bami. Ako do­pl­nok mô­žeš po­u­žiť ob­väz, bude to vy­ze­rať pre­sved­či­vej­šie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Ala­dinka Jas­min

Známa roz­práv­ková po­stava, ktorú jed­no­du­cho na­po­dob­níš aj ty. Stačí ak za ob­le­če­nie po­u­ži­ješ če­lenku, crop- top, vý­razné zlaté ná­ramky, ba­le­ríny, ba­ló­nové no­ha­vice a zvodný make-up. Na to, aby tvoja maska vy­ze­rala pre­sved­či­vej­šie si so se­bou mô­žeš zo­brať aj po­u­žitú lampu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre