Ne­ob­ľu­bu­ješ spo­loč­nosť iných a chcela by si cvi­čiť? Pri po­mys­lení, že ťa v po­sil­ňovni budú všetci pre­vŕ­ta­vať po­hľa­dom ťa mrazí a ne­rada sa pred inými pred­vá­dzaš? Ak si as­poň raz od­po­ve­dala kladne, tak tieto druhy cvi­čení by si mala ur­čite vy­skú­šať.

1. Si­lový tré­ning

Ni­kto ťa ne­bude ru­šiť, ak dví­haš ťažké činky. Strč si do uší slú­chadlá, vy­pec­kuj hudbu na­plno a sú­streď sa len na cvi­če­nie, na nič iné. Ver mi, že sa ti do cesty ni­kto mie­šať ne­bude, ak v tvo­jich ru­kách uvi­dia ex­trémne ťažké váhy.

2. Plá­va­nie

Po­čas tejto ak­ti­vity máš na­ozaj veľký po­koj a čo je ešte lep­šie, bu­dujú sa ti po­čas neho svaly. Ak na pla­vá­reň prí­deš za­včasu – ešte vtedy, keď sa os­tatní v po­steli pre­vra­cajú na druhý bok, celý ba­zén bu­deš mať len pre seba. Jed­no­du­cho si na­saď pla­vecké oku­liare, skoč do vody a plá­vaj. Na tých dvad­sať mi­nút ťa ni­kto ne­bude ru­šiť.

zdroj: pe­xels.com

3. Kar­dio

Elip­tický tre­na­žér, be­žecký pás, ste­per alebo sta­ci­onárny bi­cy­kel. Na tieto kla­sické veci za­budni. Opráš svoj starý bi­cy­kel a hor sa do prí­rody. Ak ne­máš rada bi­cyk­lo­va­nie, zvoľ kor­čule alebo beh. Bu­deš mať is­totu, že sa vyh­neš pre­pl­ne­nej po­silke a za­špor­tu­ješ si na čerstvom vzdu­chu.

4. In­ter­va­lový beh

Naj­lepší tré­ning, keď sa nech­ceš stret­núť s ľuďmi je roz­hodne šprint. Ro­bíš ho v prí­rode – 30 se­kúnd šprin­tu­ješ a 90 se­kúnd be­žíš klu­som. Rob ho 15 – 20 mi­nút denne a mô­žeš si byť viac než istá, že do kon­taktu s ľuďmi prí­deš me­nej často ako v po­sil­ňovni na páse.

zdroj: unsp­lash.com

5. Joga

Aj keď jogu ro­bíš me­dzi via­ce­rými ľuďmi, za­me­riaš sa pri nej viac na svoje vnú­torné po­city. Me­dzi cvi­čia­cimi sa ľahko stra­tíš a vô­kol seba si vy­tvo­ríš akýsi uzav­retý pries­tor, do kto­rého ti ni­kto ne­vk­ročí.

 

 

Zdroj: fit­day.com

Komentáre