Kto ne­pozná Paula Co­elha?

Jeho fe­no­me­nálny Al­chy­mista vy­šiel naj­skôr v ná­klade 900 ku­sov, aby sa za­krátko stal jed­nou z najp­re­dá­va­nej­ších kníh v his­tó­rii. Pre­dalo sa z nej vyše 83 mi­li­ó­nov ku­sov a pre­lo­žili ju do 81 ja­zy­kov. Paulo Co­elho je vďaka nej za­pí­saný v Gu­ines­so­vej knihe re­kor­dov ako ži­júci au­tor najp­re­kla­da­nej­šej knihy na svete. Roz­hodla som sa pre vás vy­brať 4 knihy, ktoré pre mňa osobne nesú ob­rov­ské po­sols­tvo a roz­hodne by si ich mal pre­čí­tať každý.

Zá­hir

Bo­jo­val som za lásku svo­jej pr­vej, dru­hej i tre­tej ženy. Bo­jo­val som, aby som na­šiel od­vahu roz­ísť sa s pr­vou, dru­hou i tre­ťou, lebo láska ne­vy­dr­žala a po­tre­bo­val som ísť ďa­lej, kým ne­náj­dem člo­veka, ktorý pri­šiel na tento svet, aby ma stre­tol – a ne­bola to ani jedna z tých troch.

Som slo­bodný. Vy­šiel som z vä­ze­nia, žena mi zmizla za zá­had­ných okol­ností, ne­mám pevný pra­covný čas, bez ťaž­kostí sa zo­zna­mu­jem, som bo­hatý, slávny, a ak ma Est­her na­ozaj opus­tila, rýchlo si náj­dem náh­radu. Som slo­bodný a ne­zá­vislý. Ale čo je to slo­boda?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Al­chy­mista

Sila lásky: keď mi­lu­jeme, tú­žime sa stať lep­šími, ako sme.

Na­pl­niť svoj osobný prí­beh je je­di­nou po­vin­nos­ťou člo­veka. Všetko je jedno. A keď niečo chceš, celý Ves­mír sa spojí, aby si to do­sia­hol.

Každý člo­vek na Zemi, bez ohľadu na to, čo robí, hrá vždy hlavnú úlohu v His­tó­rii sveta. A ob­vykle o tom ne­vie.

Ne­za­budni, že tvoje srdce je tam, kde je tvoj po­klad. A že tvoj po­klad musí byť náj­dený, aby všetko to, čo si ces­tou ob­ja­vil, mohlo mať zmy­sel.

Keď člo­vek mi­luje, všetko je ešte zmys­lu­pl­nej­šie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Piata hora

Zo všet­kých ni­či­vých zbraní, čo člo­vek vy­mys­lel, tou naj­straš­nej­šou a naj­moc­nej­šou je práve slovo.

Ná­dej. Keď už ne­máme ná­dej, ne­do­ká­žeme vy­dá­vať ener­giu a bo­jo­vať o do­sia­hnu­tie ne­mož­ného.

Za­čni niečo ro­biť. Len tak sa čas stane tvo­jím spo­jen­com, a nie ne­pria­te­ľom.

Je­de­násť mi­nút

Po celý svoj ži­vot som lásku vní­mala ako istý druh dob­ro­voľ­ného ot­roc­tva. To však nie je pravda: slo­boda exis­tuje iba tam, kde je aj láska. Len ten, kto sa úplne odo­vzdá, kto sa cíti slo­bodný, môže vrúcne mi­lo­vať.

Sku­toč­nou skúš­kou slo­body je láska, ni­kto ne­môže vlast­niť iného člo­veka.

Komentáre