Prav­de­po­dobne ne­pot­re­bu­ješ zo­pa­ko­vať to, ako dô­le­žité je cvi­če­nie pre tvoje zdra­vie. Mnoho z nás má rôzne vý­ho­vorky, prečo ne­môže cvi­čiť, pri­čom naj­po­pu­lár­nej­šou je ne­dos­ta­tok času. Ve­rím, že má­lo­kto z nás má toľko času, že do­káže každý deň doma se­dieť s vy­lo­že­nými no­hami a roz­mýš­ľať nad tým, čo ro­biť. Práve na­opak, v dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je času ne­dos­ta­tok, no aj na­priek tomu, by si si mala nájsť čas na seba. Ak roz­mýš­ľaš nad tým, do kto­rej časti dňa vsu­núť cvi­če­nie, možno ti po­môže tento člá­nok. Orien­to­vať sa bu­deš na zá­klade toho, v akom zna­mení si sa na­ro­dila.

Ba­ran

Tak ako tvoje zna­me­nie pred­sta­vuje za­čia­tok zve­ro­kruhu, ide­ál­nym ča­som na cvi­če­nie je za­čia­tok dňa. Bu­díš sa s množ­stvom ener­gie, a tak nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že ráno je ide­álne na jej vy­bi­tie. Kar­dio na ráno je pre teba to pravé.

Býk

Pra­cu­ješ tvrdo a dô­sledne a nech­ceš, aby ťa po­čas dňa nie­kto alebo niečo ru­šilo. Máš do­sta­tok sily na to, aby si si na­šla čas v prie­behu dňa a za­cvi­čila si nie­kde v práci.

Blí­ženci

Tak ako je tvoje zna­me­nie zo­bra­ze­ním dvoch tvári, mala by si aj ty mať silu za dvoch. Cez obednú pre­stávku si stih­neš za­cvi­čiť, na­obe­do­vať sa a do­konca aj po­kle­be­tiť s pria­teľ­kami.

Rak

Vlád­nu­cou pla­né­tou raka je me­siac. A keďže rak túži ostať fit, ne­vy­ne­chá ani cvi­če­nie. Ide­ál­nym ča­som je práve noc, po­čas kto­rej sa ti bude cvi­čiť naj­lep­šie.

Lev

Cez deň máš naj­viac ener­gie. Do­obe­die, je pre teba ako stvo­rené. Cvi­číš naj­rad­šej nie­kde v prie­stran­nom ot­vo­re­nom fitku, kde ťa môžu vi­dieť os­tatní.

Panna

Ako panna do­ká­žeš ro­biť viac vecí na­raz. A po­dobne ako býk, aj ty do­ká­žeš cvi­čiť po­čas svojho pra­cov­ného času, za­tiaľ čo rie­šiš os­tatné po­vin­nosti.

Váhy

Po­tre­bu­ješ mať vo všet­kom har­mó­niu a ba­lans. Cvi­čiť by si mala vtedy, keď sa cí­tiš naj­viac vy­stre­so­vaná, pre­tože en­dor­fíny, ktoré sa ti pri cvi­čení vy­pla­vujú ťa do­kážu upo­ko­jiť.

Škor­pión

Za­cvi­číš si naj­rad­šej v noci. Si po­há­ňaná pla­né­tou Pluto a máš rada ta­jomno. Ide­ál­nym ča­som pre teba je pod­ve­čer, tesne pred zá­ve­reč­nou vo fitku.

Stre­lec

Naj­lep­ším spô­so­bom ako za­čať ráno je cvi­če­ním. Si mi­lov­níč­kou prí­rody a tak je ranný beh ako stvo­rený práve pre teba. Ra­ňajky si dáš až po ňom.

Ko­zo­ro­žec

Pra­covne za­lo­žený ko­zo­ro­žec nemá veľa času naz­vyš. V práci trá­viš tak­mer celá deň, a tak ti ne­zos­táva nič iné ako cvi­čiť práve v nej. Nie­kedy po­obede, keď sa ti trošku uvoľní čas.

Vod­nár

Na to aby si si do­bila ba­terky, je pre teba ide­álne cvi­če­nie nie­kedy po obede. Okolo 15:00 si zbaľ veci a ute­kaj cvi­čiť. Na­bije ťa to ener­giou, ktorú zu­žit­ku­ješ na spl­ne­nie po­vin­ností, ktoré na teba ešte ča­kajú.

Ryby

Ryby by mali cvi­čiť pri zá­pade slnka. Sú­mrak ti do­dáva silu a tvoje cvi­če­nie bude vtedy na­je­fek­tív­nej­šie.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre