Marka Twaina po­známe všetci ako ame­ric­kého spi­so­va­teľa. Ok­rem toho bol však aj hu­mo­rista a sa­ti­rik. Me­dzi jeho naj­zná­mej­šie diela pat­ria Dob­ro­druž­stvá Huc­kel­be­ryho Finna či Dob­ro­druž­stvá Toma Sa­wy­era. V nie­kto­rých  svo­jich vý­ro­koch ukrýva štipku hu­moru, ktorý po­baví ne­jed­ného z nás. Pri­ná­šam ti malú zbierku tých najk­raj­ších.

„Vždy čiň dobro. Nie­kto­rých ľudí to po­teší a zby­tok ohromí.“

„Strach zo smrti je ná­sled­kom stra­chu zo ži­vota. Člo­vek, ktorý žije na­plno, je pri­pra­vený zo­mrieť ke­dy­koľ­vek.“

„Správne slovo môže byť veľmi účinné, no ni­jaké slovo nie je také účinné ako ml­ča­nie v pra­vej chvíli.“

„Naj­viac stra­chu som si v ži­vote pre­žil kvôli ve­ciam, ktoré sa na­ko­niec ni­kdy ne­stali.“

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

„Máme radi ľudí, ktorí po­ve­dia priamo, čo si mys­lia. Za pred­po­kladu, že si mys­lia to isté čo aj my.“

„Daj kaž­dému dňu šancu, aby sa stal najk­raj­ším dňom Tvojho ži­vota.“

„Za dvad­sať ro­kov bu­deš viac skla­maný z vecí, ktoré si ne­uro­bil, než z tých, ktoré si uro­bil.“

„Ni­kdy ne­do­voľ, aby sa pre teba stal nie­kto pri­ori­tou, po­kiaľ si ty pre neho len jed­nou z mož­ností.“

„Zaj­tra zme­ním svoj ži­vot. Včera som to chcel uro­biť dnes.“

„Keď máš po­chyb­nosti, ho­vor pravdu.“

„Ume­nie na­pre­do­va­nia spo­číva v tom, že za­čneme.“

Komentáre