Via­nočná at­mo­sféra na nás pô­sobí z kaž­dej strany. Veď sviatky sú už na­ozaj za dve­rami. Mo­tív Via­noc sa v tomto čase dá vy­užiť na všet­kom a ne­vyhne sa mu ani nech­tový di­zajn.

Mi­lov­níčky zau­jí­ma­vých nech­to­vých kre­ácií tak pre­ná­šajú via­nočné čaro aj na svoje ruky. De­centné i bláz­nivé, na in­ter­nete mô­žeš nájsť sku­točne zau­jí­mavé nechty na in­špi­rá­ciu. Sa­moz­rejme, stále pre­vláda čer­vená, biela a ze­lená farba, no veľ­kým tren­dom je pre­niesť via­nočný mo­tív do de­cen­tnej­ších fa­rieb, akou sú ru­žová či šedá. Tým od­váž­nej­ším ne­smú chý­bať ani ty­pické vzory alebo trb­lietky. Tak čo, zvo­líš tento rok aj ty ne­jakú ne­zvy­čajnú via­nočnú ma­ni­kúru?

View this post on Ins­ta­gram

✨🎄How Cute Are These !!!!! 😍 We have a new Chris­tmas Set in Rose & Taupe🎄✨ 😘Ple­ase try to or­der well in ad­vance as we know po­stage can get slightly de­la­yed over the fes­tive se­a­son and we are su­per busy as always😘 🎀To Or­der Se­arch “Tin­sel"🎀 💕www.Do­obys­Nails.com💕 📦UK 🇬🇧We Ship Worl­dwide📦 💎 Link In Bio to or­der💎 #fal­se­nails #glu­e­on­nails #pre­sson­nails #na­ilart #na­ilinspo #na­ili­deas #gir­ly­nails #fal­se­nail #hand­pain­ted­nai­lart #cu­te­nails #chris­tmas­nai­lart #na­il­de­signs #na­ils­hop #na­ilpro #na­il­fie #na­ile­dit #na­il­love #na­ilar­tad­dict #chris­tmas­nails #na­ilartc­lub #pin­knails #sti­let­to­nails #po­in­ty­nails #3dnails #mat­te­nails #ba­by­pin­knails #light­pink #pink #ba­by­pink #chris­tmas

A post sha­red by 💞✨💅🏻Do­obys Na­ils Ltd💅🏻✨💞 (@do­obys­nails) on

View this post on Ins­ta­gram

Bles­sed is the se­a­son which en­ga­ges the whole world in a cons­pi­racy of love 🎄🎅 • Pre­mium Clear Ac­ry­lic, Stri­per I, De­tai­ler II Brush, Sch­tik It, Blin­ger Tool, Po­lish #44, #47, #48, #131, Base/Top Combo and Matte Top Coat from www.ug­ly­duck­ling­nails.com • #Mes­sa­ge­OfT­he­Day #Po­si­ti­ve­Vi­be­sOnly #At­ti­tu­de­OfG­ra­ti­tude #Smile #One­Love #BeB­les­sed #Hap­pyF­ri­day #Hap­pi­nes­sIsT­he­Me­a­su­re­Of­Suc­ces #Chris­tmas­Nails #Swe­a­ter­Nails #Na­tu­ral­Nails #Sno­wf­la­kes #Le­tItS­now #Hand­pain­ted #Glit­ter #Swa­rov­ski #Matte #Duck­Squad #Ug­ly­Duck­ling­Nails #Ho­me­Of­Deva #Su­ri­name #2018

A post sha­red by Home of Deva (@home_of_deva) on

View this post on Ins­ta­gram

Be­au­ti­ful Chris­tmas 🎄 na­ils done by Jen­ni­fer ✨💅🏼 @top­li­ne­nails @top­li­ne­nails­by­jen @glit­ter_he­a­ven_aus­tra­lia @swa­rov­ski #chris­tmas­nails #na­ils­by­jen­ni­fer #glit­ter­nails #na­il­forms #san­ta­bell #na­ils­tyle #stu­di­ocity #ne­wport­be­ach #na­il­swag #ma­ke­upar­tist #na­ils­ma­ga­zine #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #ve­gas_nay #lo­san­ge­les #oran­ge­county#The­Bes­tQu­ality#la­habra #be­ver­ly­hills #north­hol­ly­wood #bur­bank #wa­ke­upand­ma­keup #hol­ly­wood#wo­od­land­hills#hu­da­be­auty #do­wney #pa­sa­dena#pi­co­ri­vera #wes­co­vina #mon­te­bello #san­ta­mo­nica @make.up.vi­nes @mel­for­ma­keup @ma­ni­cu­res­vi­deos @fas­hi­ons­tu­to­rials @ve­gas_nay @wa­ke­upand­ma­keup @wed­ding­nails_ins­pi­ra­tion @hu­da­be­auty @make.up.vi­nes @mel­for­ma­keup @diy.sim­ple.na­ils @vi­deo­fas­hion.s @@oce­an­nail­supply @daily_charme @wa­ke­up­to­ca­keup143 @hyp­naughty.ma­keup @hyp­naugh­ty­po­wer @tu­to­ria­les­vi­deos @slave2be­auty @vi­ral.nail.feed @vi­deo_tu­to­rials_ @tu­to­riai­sins­pi­ra­ti­ons @tu­to­rial­fas­hi­on­vi­deo @1mi­nu­te­fas­hi­ons .

A post sha­red by Top­line Na­ils & Spa (@top­li­ne­nails) on

View this post on Ins­ta­gram

SA­TUR­DAY / To­day’s Hours: 10-6pm #na­ils­byTY

A post sha­red by The Nail Lounge (@the_nail_lounge_mi­ra­mar) on

View this post on Ins­ta­gram

#Chris­tmas #xmas­nails #glit­ter­bels #love

A post sha­red by B U F F E D (@buf­fed­by­ame­lia) on

Komentáre