Je so­botná noc, kluby a bary sú plné pri­pi­tých diev­čat hľa­da­jú­cich lásku, ste­ro­ido­vých krá­ľov, sy­ná­či­kov, drog aj vo­diek s Red Bul­lom. Ja le­žím sama v po­steli a pre­mýš­ľam nad ži­vo­tom, z kaž­dej strany. Taká moja kla­sická chvíľka plná ne­ko­neč­ného ana­ly­zo­va­nia. Ta­kýchto chvíľ som už mala v ži­vote toľko, že je čas sa po­de­liť o vý­sledky mo­jich ana­lýz so sve­tom.

unsp­lash.com

Preto dnes pí­šem svoj prvý člá­nok, a ak ho mo­men­tálne čí­taš, asi to bolo správne roz­hod­nu­tie. Mám v hlave toľko tém, ku kto­rým by som sa chcela vy­jad­riť, že ani ne­viem, kde za­čať. Som ešte mla­dica, ale už som za­žila, vi­dela, po­čula, čí­tala asi všetko. A ve­dieť všetko je cel­kom na nič. Kiežby sa dal vrá­tiť čas, kiežby som sa na­ro­dila hlú­pej­šia. Ale čas ešte vrá­tiť ne­vieme a tab­letky na zní­že­nie IQ za­tiaľ nie sú bež­nou sú­čas­ťou do­má­cej le­kár­ničky. Takže som skú­sila nájsť ne­jaké po­zi­tíva. Vy­pí­sať sa a po­de­liť sa so svo­jimi po­znat­kami mi príde cel­kom „cool“.

Nie je nič zlé na tom byť stra­tený, po­kiaľ ve­ríš, že raz sa náj­deš. Nie je nič zlé na tom mať sa zle, mať horší deň, hor­šie ob­do­bie, tá­pať, ana­ly­zo­vať, ne­ro­zu­mieť ži­votu, cí­tiť sa stra­tený. Nič nie je tak zlé, ak sa máme na koho ob­rá­tiť. Túto vetu si dobre za­pa­mä­taj, ešte sa k nej dnes do­sta­neme.

unsp­lash.com

Ak si aj ty mo­men­tálne sama doma, tento člá­nok je pre teba ten pravý. Mys­lím, že naj­dô­le­ži­tej­šia vec v ži­vote je vy­dr­žať sám so se­bou a byť sám so se­bou spo­kojný. Svet je zvláštny, pse­udo lásky kon­čia bo­les­ti­vými roz­chodmi, pravé pria­teľ­stvo má­lo­kto po­zná a aj ro­diny, z kto­rých po­chá­dzame sú väč­ši­nou po­divné. Lenže po­kiaľ vieš pre­žiť deň sama so se­bou a spra­viť sa šťast­nou je úplne jedno či ti naj­lep­šia ka­ma­rátka pre­brala fra­jera, či ťa blízky člo­vek vy­me­nil za „lepší kon­takt“  alebo je tvoj otec no­to­rický al­ko­ho­lik.

Ne­sme­ru­jem s tým k so­ciál­nej izo­lá­cii(ja som na­opak cel­kom spo­lo­čen­ský typ), ale od­po­rú­čam kaž­dému za­dné vrátka, keby sa niečo v ži­vote po­ka­zilo. A tie za­dné vrátka máš ty. Keď sa ti otočí chrb­tom tre­bárs aj celý svet, ale ty si pôj­deš sama za­be­hať, vy­chut­náš si kávu s ko­lá­čom alebo pre­čí­taš kva­litnú knihu, bu­deš za­chrá­nená.

unsp­lash.com

Vi­díte, a do­stá­vam sa ko­nečne k po­inte, zase to moje ne­ko­nečné ana­ly­zo­va­nie. Môj od­kaz pre vás slečny v dnešný ve­čer je: na­učte sa mi­lo­vať samú seba, na­učte sa byť svo­jou naj­lep­šou na­jod­da­nej­šou par­ťáč­kou, lás­kou, ka­moš­kou, do­má­cim maz­ná­či­kom aj spo­loč­ní­kom k obedu či drinku. „Ve dvou se to predsa táhne líp.“ A už sa ne­mu­síš báť, už tu bu­deš navždy pre seba nech sa deje čo sa deje, či sa od­sťa­hu­ješ na opus­tený os­trov alebo ti vrazí nôž do chrbta blízka osoba. Pri tej pred­stave sa cí­tiš hneď slo­bod­nej­šie že? Áno, to bol môj cieľ.

Buď tu vždy pre seba.

Komentáre