Me­dzi­ľud­ské vzťahy sú tým najz­lo­ži­tej­ším hla­vo­la­mom duší a tiel. Ak vás nav­štívi láska zväčša hĺb­kovo ne­rie­šite po­va­hové vlast­nosti, ma­je­tok, či ná­zor na ro­dinný ži­vot. Osloví vás vý­zor, is­kra, jed­no­du­cho vás niečo za­čne pri­ťa­ho­vať opač­ným sme­rom. Za­mi­lu­jete sa. Láska po­maly pri­chá­dza me­dzi vaše duše v kaž­dom spo­loč­nom oka­mihu a vy zrazu po­cho­píte, že práve tento člo­vek by vás do­ká­zal uro­biť sku­točne šťast­nou. Uve­ríte tomu a za­čnete ro­biť všetko pre to, aby sa vaša láska pri vás zo­bú­dzala až do konca ži­vota. Po­stu­pom času sa spoz­ná­vate a až vtedy chá­pete, aký člo­vek má vo svo­jej moci vaše srdce.

„Áno mi­lá­čik. Máš pravdu. Pôj­deme kam chceš, dáme si čo chceš, bu­deme ro­biť čo chceš.“

Takto by som mohla po­kra­čo­vať ešte dlho. Chcete ta­kýto vzťah? Ve­rím, že vaša od­po­veď bude zá­porná. Každá žena po­tre­buje, aby ju jej pria­teľ či man­žel re­špek­to­val a ob­čas ro­bil ústupky. No roz­umná žena nechce šaška, ale chlapa, ktorý si do­káže pre­sa­diť svoje a ob­čas jej tým zvý­šiť tlak. Ak máte po svo­jom boku už spo­mí­na­ného šaška, po čase vás na to prejde chuť a náj­dete si pravý opak. Ne­exis­tuje na svete nič prí­ťaž­li­vej­šie ako chlap s ná­zo­rom, ktorý bude ten váš re­špek­to­vať, no predsa ne­za­budne na svoj vlastný a po vzá­jom­nej do­hode prí­dete na rie­še­nie. Chlap, ktorý do­ko­nale po­zná a vy­užíva kom­pro­mis, ob­čas za­pro­tes­tuje, na­vrhne svoje rie­še­nie a vy sa tak­tiež pris­pô­so­bíte. Ten, ktorý do vzťahu vne­sie tro­chu is­kry. Platí to aj opačne. Aj my ženy ne­smieme byť pa­ná­čiky, ktoré pl­nia roz­kazy. Rov­no­váha je dô­le­ži­tým fak­to­rom dob­rého vzťahu.largefoto: we­he­ar­tit

Roz­diel­nosť ne­pri­náša iba kon­flikty. Vnáša do vzťahu po­cho­pe­nie, tr­pez­li­vosť, ba do­konca oko­re­ňuje se­xu­álny ži­vot. Mi­lo­va­nie na uzmie­re­nie predsa nie je ni­kdy zlý ná­pad. Ap­li­ku­jeme to veľmi rady a často po men­šej vý­mene ná­zo­rov po­cho­píme, ako veľmi toho dru­hého mi­lu­jeme. Nič sa ne­deje ak ne­ob­ľu­bu­jete par­tne­rovu zá­ľubu či už ide o fut­bal, ry­bačku a mnohé iné. Je to v po­riadku. Každý po­tre­buje svoj osobný pries­tor, ktorý tu bude iba pre neho.
Od­lišné ná­zory bý­vajú tiež dô­vo­dom há­dok, no práve vďaka nim sa učíme to­le­ran­cii a re­špek­to­va­niu dru­hej osoby. Učíme sa po­ze­rať na veci z dvoch po­hľa­dov, roz­ši­ruje to naše man­ti­nely až na­po­kon presne vieme, aký ná­zor by na daný prob­lém mala naša po­lo­vička. Po­stupne vo vzťahu obaja pre­hod­no­cu­jete svoje po­hľady a aj na­priek tomu, že sa ob­čas nez­ho­dujú nie je to chyba.

Vo vzťahu je však veľmi dô­le­žité, aby ste sa v nie­kto­rých zá­ľu­bách či ná­zo­roch zho­do­vali, inak to ne­máva dlhú ži­vot­nosť. Do­ko­nalá je teda zlatá stredná cesta, ktorá vám po­núkne od­liš­nosť a predsa v nie­čom tak sta­bilnú po­dob­nosť.

foto: tum­blr

Komentáre