Sľuby, sľuby, sľuby… Sú to len prázdne slová, ktoré sa má­lo­kedy na­pl­nia. Po­čú­vame ich z kaž­dej strany. Ve­ríme im. Ve­ríme VÁM. Ak by som si chcela na­pí­sať zo­znam vlast­ností, ktoré by mal mať môj muž, vy­sta­čil by mi na to pa­pie­rik od žu­vačky.

Vlast­nosť, ktorá väč­šine sú­čas­ných ľudí chýba je úp­rim­nosť. Toľ­ko­krát sk­lo­ňo­vaná a omie­ľaná a aj tak stále ne­na­pl­nená a ne­po­cho­pená. Zvykli sme si na to, že SLOVO je per­fektný pros­trie­dok do­sia­hnu­tia cie­ľov. Na­učili sme sa kla­mať v škole, v práci, ro­di­čom, pria­te­ľom a ľu­dom, na kto­rých nám zá­leží. Je na­ozaj také ťažké po­ve­dať veci také ako sú? Mys­lieť ich vážne a ve­dieť, že ich na­pl­níme? Že svoje slovo do­dr­žíme.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­hľa­dám muža, ktorý mi sľúbi pre­ces­to­vať svet.

Ne­hľa­dám muža, ktorý mi sľúbi, že mi splní sny.

Ne­hľa­dám muža, ktorý mi kúpi všetko po čom tú­žim.

Ne­hľa­dám muža, ktorý na mne bude zá­vislý.

Ne­hľa­dám muža, ktorý bude ho­vo­riť o láske do konca ži­vota.             

Ne­hľa­dám muža, ktorý tvrdí, že sa na inú ani ne­poz­rie.

Ne­hľa­dám muža, ktorý sa bezo mňa ni­kam ne­pohne.

Hľa­dám muža, ktorý vie, čo chce.

Hľa­dám ta­kého, ktorý me­nej vraví a viac koná.

Hľa­dám ta­kého, čo za mnou príde, keď mi bude chý­bať.

Ta­kého, čo do­drží svoje slovo.

Ta­kého, pri kto­rom sa bu­dem cí­tiť ľú­bená bez toho, aby mi to mu­sel ho­vo­riť každý deň.

Ta­kého, čo pri mne bude stáť v dob­rom aj zlom.

Chcem MUŽA činu, ta­kého čo si najprv pre­myslí a po­tom koná.

zdroj: unsp­lash.com
Ktorý nemá prázdne slová a ne­snaží sa nimi na­mo­tať čo naj­viac na­iv­ných mla­dých žien. Mal by si byť ve­domý toho, kto je a podľa toho sa aj sprá­vať.  Muža, ktorý vie ro­biť kom­pro­misy a uve­do­muje si ako veľmi sú vo vzťahu dô­le­žité. Muža, čo pre mňa urobí veci ne­zištne, bez ne­ja­kého po­stran­ného úmyslu. Ta­kého, ktorý vie dať na­bok svoje ego a v nie­kto­rých si­tu­áciách ko­nať podľa srdca.

Chcem muža, ktorý bude lás­kavý nie len ku mne, ale aj k iným. Ta­kého, ktorý je čestný. Mu­žom činu je taký chlap, ktorý si uve­do­muje svoje chyby a snaží sa na nich pra­co­vať. Má vy­tý­čené osobné ciele a ne­bojí sa za nimi smelo ísť. Muža, ktorý je dob­ro­druh. Hľa­dám muža v pra­vom zmysle slova. Nie chlapca, ale muža.

A preto milí muži, vždy, keď máte ne­jaké dievča alebo sa po­kú­šate ho do­stať, po­ložte si otázku : „Chcel by som, aby raz moja dcéra cho­dila s mu­žom ako som ja? „