Ja viem.. tie frázy ako „nájdi si“ a „hľa­daj“. Po­viem ti jedno, keď to príde, tak to príde a ne­uro­bíš nič. Láska si na teba po­čká, možno sa po­po­náhľa alebo ťa veľmi dobre pre­skúša. Týmto náz­vom článku nech­cem po­ve­dať, že si máš hľa­dať muža, no ak do tvojho ži­vota vstúpi muž, s kto­rým to bu­deš mys­lieť vážne, uisti sa, či to on myslí ta­kisto. Pre­svedč sa, že sa bu­deš pri ňom cí­tiť vý­ni­močná, krásna a nie zby­točná a hlúpa.

Pre­mýš­ľala som dl­hší čas, čo ti na­pí­sať, aby som ťa uis­tila, že je správne vy­brať si muža, ktorý bude tvoj ži­vot ro­biť kraj­ším a ve­sel­ším a pri kto­rom sa bu­deš cí­tiť mi­lo­vaná. Už dl­h­šie sle­du­jem Od­ina a jeho vý­roky a keďže by som to ne­do­ká­zala vy­sti­hnúť lep­šie, pri­dá­vam tieto múdre slová. Len si sadni, od­dýchni a čí­taj. Ver, že tvoje šťas­tie zá­visí aj od muža, s kto­rým chceš strá­viť celý svoj ži­vot.

zdroj: go­dand­man.com

Nájdi si muža, ktorý ťa bude mi­lo­vať takú, aká si.
Muža, ktorý ťa bude často ob­jí­mať a boz­ká­vať.
Muža, ktorý ti po­môže v do­mác­nosti nie preto, že ho o to pro­síš, ale preto, že sám chce.
Nájdi si muža, ktorý ťa bude prek­va­po­vať ve­če­rou, ne­ča­ka­ným da­rom, myš­lien­kou.
Muža, ktorý ťa bude hýč­kať, po­hladí ťa, dá ti ma­sáž po na­má­ha­vom dni.
Nájdi si muža, ktorý ťa bude vi­dieť ako tú najk­raj­šiu, ako po­klad tohto sveta.
Muža, ktorý bude vní­mať tvoje pria­nie len tým, že na teba po­zrie.
Muža, ktorý sa ťa bude do­tý­kať jemne ale s váš­ňou.
Nájdi si muža, ktorý ti dá as­poň je­den kom­pli­ment za deň.
Muža, ktorý bude vlá­dať pre­tan­co­vať s te­bou noc a pre­spať celý deň.
Muža, pri kto­rom sa bu­deš cí­tiť krásna v kaž­dom oka­mihu.
Muža, ktorý bude na teba pyšný a hrdo ťa ukáže ce­lému svetu.

zdroj: go­dand­man.com

Nájdi si muža, ktorý bude do teba blá­zon.
Muža, ktorý ťa do­káže ro­zo­smiať a užíva si to.
Muža, ktorý ti bude na­čú­vať, sna­žiť sa ti po­ro­zu­mieť a po­cho­piť ťa.
Muža, ktorý bude če­liť všet­kému, len aby spl­nil tvoje sny, pre­tože ťa mi­luje.
Nájdi si muža, ktorý ťa bude re­špek­to­vať.
Muža, ktorý ťa bude chrá­niť a dá ti po­cit bez­pe­čia.
Muža, u kto­rého bu­deš na pr­vom mieste.
Muža, ktorý ťa bude roz­maz­ná­vať.
Nájdi si muža, ktorý bude za­spá­vať v tvo­jom ná­ručí, ktorý bude smädný po tvo­jich boz­koch a jeho pri­ori­tou bude, aby si bola šťastná.
Muža, ktorý bude chcieť s te­bou žiť, nie­len pre­ží­vať.
Muža, ktorý ti dá po­cit, že už nie si sama.
Čest­ného, úp­rim­ného a se­ri­óz­neho muža.
Nájdi si muža, ktorý urobí tvoj svet lep­ším.
Muža, ktorý bude žiť len pre teba a ty si uve­do­míš, že si tou dru­hou po­lo­vi­cou jeho srdca.
Nájdi si.

No ne­za­budni, že pri hľa­daní sama mu­síš byť tým, čo hľa­dáš 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Komentáre