Fes­ti­val plný ne­všed­ných, od­váž­nych a po­väč­šine šia­le­ných out­fi­tov, ume­nia a kul­túry, oslá­vil tento rok 3O vý­ro­čie. Reč je o zná­mom ame­ric­kom fes­ti­vale Bur­ning Man, ktorý sa koná kaž­do­ročne v do­čas­nom meste Black Rock City, v kto­rom sa náv­štev­níci poc­tivo ria­dia 10 prin­cípmi. Tento rok nav­ští­vilo fes­ti­val vyše 60 000 náv­štev­ní­kov z ce­lého sveta.
like-really-bigfoto: bu­si­nes­sin­si­der.com

At­mo­sféru fes­ti­valu, ok­rem ume­lec­kých vý­tvo­rov a hu­dob­ných vy­stú­pení, do­tvá­rajú aj sa­motné out­fity náv­štev­ní­kov. Niž­šie náj­deš tie naj­zau­jí­ma­vej­šie a naj­bi­zar­nej­šie out­fity z tohto roč­níka. 🙂14145404_248549238877976_2098758963_n-1 foto: bu­si­nes­sin­si­der.com14156129_1240924065938032_369878600_n foto: bu­si­nes­sin­si­der.comscreen-shot-2016-09-06-at-3-26-58-pmfoto: bu­si­nes­sin­si­der.comthis-rainbow-polka-dot-onesie-looks-like-one-of-the-more-comfortable-optionsfoto: bu­si­nes­sin­si­der.com
burners-who-wanted-even-more-height-brought-stilts-and-pants-long-enough-to-cover-themfoto: bu­si­nes­sin­si­der.com

14272136_175621419538237_309082136_n foto: ins­ta­gram
14278954_204174793332123_1967406027_nfoto: ins­ta­gram

14295576_1589288298034713_1609730653_nfoto: ins­ta­gram

14279060_937985222991587_182206527_nfoto: ins­ta­gram

14156713_1823187144584548_2103497150_n

foto: ins­ta­gram

14262859_1038797736170172_729926333_n

foto: ins­ta­gram

14156199_1052644048182933_1979970375_nfoto: ins­ta­gram

Komentáre