Te­to­va­nie je uni­kátny a sexy do­pl­nok. Je to ur­čitá forma se­ba­vy­jad­re­nia a spô­sob, ako pod­čiark­nuť svoju osob­nosť. Exis­tuje množ­stvo rôz­nych štý­lov te­to­vaní, z kto­rých by som si asi ťažko ve­dela vy­brať ten naj.

Po­tul­kami po in­ter­nete som však na­ra­zila na tvorbu Evy Ga­lip­dede z Is­tan­bulu, ktorá ma veľmi zau­jala, pre­tože vy­tvára je­di­nečné kru­hové ob­rázky s čis­tými hra­ni­cami. Vo svo­jich mi­nia­túr­nych te­to­va­niach za­chy­táva prí­rodné scény, mest­ské kra­jinky, roz­práv­kové by­tosti, ako aj slávne osob­nosti. Eva so svo­jou zá­ľu­bou ku všet­kému ma­lému, vy­tvo­rila roz­to­milé a nád­herné te­to­va­nia, vďaka kto­rým sa stáva te­to­va­nie ma­lým ume­lec­kým die­lom.

Veď po­súď sama, tu je zo­pár z nich:

#he­a­led #in­kumu #bar­tin 🙏🏻

A post sha­red by Eva kr­bdk / Havva Ka­ra­bu­dak (@evakr­bdk) on

#tbt #van­gogh #thes­tar­ry­night

A post sha­red by Eva kr­bdk / Havva Ka­ra­bu­dak (@evakr­bdk) on

1f30bcdd796e93bedf8d02dddfaea890

0f30736f26607412b77bca3f1e27c091
Čo na ne vra­víš? Ja po­maly zva­žu­jem, že by som sa ta­kýmto mini „do­pl­n­kom“ ne­chala skráš­liť, lenže roz­hod­núť sa pre mo­tív, ktorý by mi naj­viac se­del, to by bola ďal­šia vec, nad kto­rou by som strá­vila ho­diny.

Nech už je tvoj ná­zor na te­to­va­nie aký­koľ­vek mu­síš uznať, že tieto te­to­va­nia sú na­ozaj roz­to­milé.

Komentáre