Do­stá­vaš sa do si­tu­ácií, do kto­rých sa do­stať po­tre­bu­ješ.

Nie­kedy som už ne­ve­dela ako ďa­lej. Mala som po­cit, že za všetko, čo sa mi v ži­vote stalo, som mohla ja. Ur­čite nie som je­diná. Ur­čite aj teba pre­na­sle­do­vali vý­čitky. Všetky zlé veci, ktoré sa stali. Všetci ne­správni ľu­dia, ktorí vstú­pili do tvojho ži­vota a po­tom len tak z neho od­išli. Ne­správne cesty, pri kto­rých si mu­sela zme­niť smer a za­čať od­znova s čis­tým ští­tom. Všetky si­tu­ácie, ktoré si ne­ve­dela po­cho­piť…

Jedno ráno sa zo­bu­díš a po­cho­píš, že to inak byť ani ne­mohlo. Že bez toho si už vlastne ne­vieš pred­sta­viť svoj ži­vot. Keby to ne­do­padlo tak, ako to do­padlo. Po­cho­píš, že všetky tieto si­tu­ácie ťa spra­vili ta­kou oso­bou, akou si te­raz. Vy­for­mo­vali  ťa. A aby si mohla mi­lo­vať to, kým si te­raz, mu­síš ich pri­jať. Aby si mo­hola rásť a bu­do­vať svoju osob­nosť.

Aj keď nie­kedy cí­tiš silný tlak v hrudi. Tlak tak silný, že máš po­cit, že tú bo­lesť už ďa­lej ne­vy­dr­žíš. Mu­síš si uve­do­miť, že to skončí. One­dlho, na tom, čo ti spô­so­bo­valo  bo­lesť, ne­bude vô­bec zá­le­žať. Na konci sama sebe po­ďa­ku­ješ, že si to ne­vzdala. Zlé veci sa stanú, aby ti uká­zali ne­skôr tie lep­šie. Ne­správni ľu­dia prídu, aby si si vá­žila tých správ­nych. Ak ti je niečo odo­brané je to preto, že si za­slú­žiš do­stať niečo oveľa lep­šie. Aj cez tu naj­väč­šiu rieku ve­die ne­jaký most a z kaž­dého blu­diska ide cesta von.

Každá jedna búrka v tebe ti po­máha pri­jať a po­cho­piť ur­čité veci. Veci, ktoré by si bez bú­riek vo svo­jom vnútri ni­kdy ne­po­cho­pila. Veci, ktoré ti po­má­hajú rásť. Dô­le­žité je ne­vzdať sa, aj cez vše­tok tlak v hrudi, aj cez všetky myš­lienky, aj cez všetky pre­kážky a mosty. Na konci bude aj tak zá­le­žať iba na tebe. Na tom, že si bo­jo­vala zo všet­kých síl až do konca. Na tom, že sa ráno zo­bu­díš a cí­tiš prí­chuť no­vého dňa. Že aj s ubo­le­ným srd­com a po­pá­le­nými ru­kami máš vždy šancu za­čať od­znova a vy­tvá­rať si každý je­den deň lep­šiu bu­dúc­nosť.

Komentáre