Každý z nás má svoje plusy a mí­nusy, na kto­rých je dobré pop­ra­co­vať. No nie­kedy ne­vieme presne de­fi­no­vať o aké veci sa jedná. Práve preto, by ti mo­hol po­môcť tento zo­znam, ktorý ti pri­blíži, čo je tvo­jou sla­bou strán­kou podľa hviezd.

 • Ba­ran (21.ma­rec – 19.ap­ríl)

Po­tre­bu­ješ za­pra­co­vať na svo­jej po­zor­nosti. Máš ten­den­ciu byť po­hl­tená do svo­jich vlast­ných po­trieb a tak za­bú­daš na všet­kých na­vô­kol.

 • Býk (20.ap­ríl – 20.máj)

Mala by si pop­ra­co­vať na fle­xi­bi­lite. Na­učiť sa ro­biť kom­pro­misy, ti jed­no­značne v ži­vote po­môže.

 • Blí­ženci (21.máj – 20.jún)

Pra­cuj na tom, aby si bola spo­ľah­li­vej­šia. Zvlášť vtedy, keď sa v tebe bijú dve rôzne po­hľady na rov­nakú vec, mu­síš sa roz­hod­núť pre jednu a do­dr­žať slovo.

zdroj: unsp­lash.com

 • Rak (21.jún – 22.júl)

Rak sa nie­kedy zvykne sám dep­ri­mo­vať, kvôli svo­jim in­ten­zív­nym emó­ciám. Vec, na kto­rej mu­síš pra­co­vať je opti­miz­mus.

 • Lev (23.júl – 22.au­gust)

Nie­kedy si prí­liš se­ba­ve­domá a za­me­raná len a len na seba. Spo­lu­práca je to, na čo by si sa mala za­me­rať.

 • Panna (23.au­gust – 22.sep­tem­ber)

Panny sú veľmi hanb­livé, a tak rad­šej pra­cujú, ako by si mali nie­kam vy­ra­ziť. Skús byť viac spo­lo­čen­ská a uží­vaj si ra­dosti ži­vota.

 • Váhy (23.sep­tem­ber – 22.ok­tó­ber)

Vieš byť ne­roz­hodná a ne­rada vstu­pu­ješ do kon­fron­tá­cií, preto je pre teba dô­le­žité na­učiť sa byť aser­tív­nou.

zdroj: pe­xels.com
 • Škor­pión (23.ok­tó­ber – 21.no­vem­ber)

Vieš byť veľmi tvrdo­hlavá a ako­náhle sa cí­tiš zra­nená, len ťažko ne­cháš veci tak. Preto sa mu­síš na­učiť od­púš­ťať.

 • Stre­lec (22.no­vem­ber – 21.de­cem­ber)

Stre­lec má nie­kedy prob­lém s tým, že veľa roz­práva a málo po­čúva. Za­pra­cuj na tom, aby si bola viac em­pa­tická a sna­žila sa po­ro­zu­mieť ľu­ďom.

 • Ko­zo­ro­žec (22.de­cem­ber – 20.ja­nuár)

Ko­zo­ro­žec sa zvykne za­sek­núť v ste­re­otype a ni­kam sa ne­po­súva, práve preto by si mala byť dob­ro­druž­nej­šia a vy­užiť šance, ktoré ži­vot po­núka.

 • Vod­nár (21.ja­nuár – 18.feb­ruár)

Ute­káš od svo­jich po­ci­tov a nie si ochotná zme­niť svoj ži­votný štýl. Za­pra­cuj na tom, aby si bola opatr­nej­šia a ve­dela pri­jať po­moc.

 • Ryby (19.feb­ruár – 20.ma­rec)

So svo­jou ume­lec­kou du­šou a ne­us­tá­lymi myš­lien­kami nie­kedy uni­káš re­a­lite. Nauč sa žiť tu a te­raz a sú­stre­diť na prí­tom­nosť.

 

Zdroj: so­cial.diply.com