Ne­dávne štú­die do­ká­zali, že in­tro­ver­tov možno roz­de­liť do 4 sku­pín.
In­tro­verti sa od ex­tro­ver­tov roz­li­šujú mno­hými po­va­ho­vými vlast­nos­ťami i na­ze­ra­ním na svet. Tak, ako však ne­náj­deš dvoch rov­na­kých ex­tro­ver­tov, tak ne­náj­deš ani dvoch rov­na­kých in­tro­ver­tov. Vedci sa tak roz­hodli usku­toč­niť isté štú­die, na zá­klade kto­rých sa im po­da­rilo in­tro­vertné typy ľudí roz­de­liť do 4 sku­pín. Ak pat­ríš k in­tro­ver­tom, do kto­rej sku­piny sa ra­díš ty? 

So­ciálni in­tro­verti

K vše­obec­nej a naj­zná­mej­šej cha­rak­te­ris­tike in­to­ver­tov má najb­liž­šie práve táto sku­pina ľudí. Pre­fe­rujú malé sku­pinky a v dave ľudí sa cí­tia vy­slo­vene ne­prí­jemne. Naj­rad­šej však majú ab­so­lútnu sa­motu. Túto ich pre­fe­ren­ciu si však ne­treba mý­liť s pla­chos­ťou – so­ciálni in­tro­verti sa spo­loč­nosti ne­boja, ani v nej ne­po­ci­ťujú úz­kosť, len ju jed­no­du­cho ne­vy­hľa­dá­vajú. Ak ne­majú na vý­ber, zvy­čajne sú vý­bor­nými reč­níkmi či spo­loč­níkmi. Ne­majú radi hluk, práve na­opak – na­dov­šetko mi­lujú ti­cho a po­koj.

pe­xels.com

Zá­dum­čiví in­tro­verti

Ide o ľudí, ktorí ne­majú rov­naké so­ciálne pre­fe­ren­cie, ako so­ciálni in­tro­verti. Tiež majú radi sa­motu, no ne­vy­hľa­dá­vajú ju až tak často. O to čas­tej­šie vy­hľa­dá­vajú úzku spo­loč­nosť ľudí, ktorá ich nie­čím in­špi­ruje. Zá­dum­čiví in­tro­verti sú veľmi se­ba­ref­le­xívni, in­tros­pek­tívni a – ako vy­plýva z názvu – zá­dum­čivý. Trá­via veľa času vnú­tor­nými dia­lógmi a sú ne­zvy­čajne kre­a­tívni. Ve­ľa­krát sa o nich ho­vorí, že “žijú vo svo­jim svete”, ale v dob­rom zmysle slova. Často sú na­prí­klad umel­cami.

Úz­kost­liví in­tro­verti

Zvy­čajne ide o ľudí, kto­rých vní­mame ako pla­chých či hanb­li­vých. Mys­lia si to­tiž, že ne­majú do­sta­tok so­ciál­nych zruč­ností nato, aby za­pô­so­bili na oko­litú spo­loč­nosť. Väč­šie sku­piny ľudí a davy im spô­so­bujú úz­kostné stavy. Často pre­mýš­ľajú nad všet­kými mož­nými naj­hor­šími sce­nármi, ktoré by sa mohli udiať (aj keď sa väč­ši­nou ne­udejú). Z toho dô­vodu sa väč­ši­nou vy­hý­bajú aké­mu­koľ­vek kon­taktu s os­tat­nými. Boja sa to­tiž, že by sa zo­smieš­nili.

pe­xels.com

Re­zer­vo­vaní in­tro­verti

Mohli by sme ich ozna­čiť aj za “zdr­žan­li­vých”. Zvy­čajne im všetko trvá tak tro­cha dl­h­šie, majú po­mal­šie pra­covné tempo a dl­h­šie im trvá aj to, kým sa k nie­čomu od­hod­lajú. Nie sú to prí­liš en­tu­zias­tické typy, ktoré ráno vstanú s úsme­vom na tvári a s cie­ľom zme­niť svet. Ak sa však pre niečo de­fi­ni­tívne roz­hodnú, svoje slovo do­dr­žia.

zdroj: ihe­ar­tin­tel­li­gence

Komentáre